Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1888

Anmärkning

{1888 den 14 April}

Närvarande: Undertecknad ordföran-
de samt Herrar Bergstedt, S. Persson,
A. G. Andersson, C. O. Jonsson, O.
Eriksson, C. G. Pettersson och Fr Pers-
son, hvaremot ledamoten A. P. Anders-
son anmält sig hindrad af tjenst-
göring.

§48.
Protokollet för förlidet sammanträde upp-
lästes, justerades och godkändes.

[MARG: {Protokollet.}]

§49.
Anmäldes att Jonas Jonssons enka vid Lagers-
berg aflidit samt att för hennes begrafning
af Rothoffska Fondens medel utbetalts tjugo
fem (25) Kronor, hvilken åtgärd af nämnden
godkändes; i sammanhang härmed beslöts att till
sjukvårdare under hennes sjukdom skulle lem-
nas 5 Kronor, hvilket belopp nu öfverlemnades.

[MARG: {Begrafningshjelp
5 Kr. utbet}]

§50.
På anmälan att Sofia Jonsdotter vid Lagers-
berg vore sjuklig och utan tillgångar att sig för
sörja beslöt nämnden att det till henne från
Rothoffska Fonden utgående understöd skall
höjas från 50 till 100 Kronor för år, samt att
denna förhöjning skulle taga sin början
med den 1 instundande Maj.

[MARG: {Rothoffska fond}]

§51.
I anseende till sjukdom beslöt nämnden till
dela förre drängen Anders Jansson vid Hag-
by ett tillfälligt understöd af tre Kronor,
som nu öfverlemnades till ledamoten A. G.
Andersson för tillställas A. Jansson

[MARG: {3 Kr. bet.}]

{1888 den 14 April}

§52.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan-
des i Södermanlands län utslag den 3 dennes, hvari
genom uppå ansökan af FattigvårdsStyrelsen i
Eskilstuna Fors Socken blifvit ålagd ersätta
kostnaden för arbetaren Nils Nilsson, hvarom
§§32 och 42 här ofvan vidare förmäler; och
beslöts, att utslaget Skall bland kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Nils Nilsson}]

§53.
Som pigan Johanna Ottinger vid Kohlsta
framfödt ett oäkta barn samt under sjuk-
dom vid förlossningen varit i saknad af egna
medel eller vård och underhåll af annan, så
hade ett tillfälligt understöd lemnats henne
med fem Kronor, hvilket belopp nämnden nu
beslöt skulle af Kommunens medel utgå; men
då Johanna Ottinger hade ett annat barn, som
uppgifvits vara på FattigvårdsStyrelsens i
Linde Stad bekostnad utackorderadt samt
hon således inom nämnda kommun eger hem-
ortsrätt, beslöts att ofvanberörda belopp jem-
te hvad som vidare kan för henne eller hennes
barn erfordras skall af Linde Stad återsökas

[MARG: {Johanna Ottinger}]

§54.
Sedan anmälan gjorts och klagomål förts derom
att invid allmänna landsvägen och invid jern
vägslinien å Gredby hemmans egor, dels invid
Gelbgjutaren C. A. Johanssons lada och dels
på den lott som arrenderas af gårdsegaren
P. G. Haglund i Eskilstuna, funnos i
mängd hopade upplag af latrin och an-

{1888 den 14 April}

nan illaluktande orenlighet, hvilka med nu
inträffande blidare väderlek spredo kring sig
en Förpestande Stank samt derjemte för talrika resan-
de företedde en vidrig anblick samt såväl
för dessa som för närboende kunde innebära
verklig fara i helsovårdshänseende så beslöt
nu nämnden att i anledning af Konungens
Befallningshafvandes derom utfärdade vites
förbud anmäla förenämnde Gelbgjutaren
C. A. Johansson och Gårdsegaren P. G. Haglund
till åtal för sina ofvanberörda förseelser

[MARG: {Åtal
Helsovård}]

§55.
Sedan nämnden beslutat att inom sig utse
en komité för att upprätta förslag till
ordnande af fattigvården inom Kommunen,
hufvudsakligen efter grundsatsen af hjonens
inhysande i fattiggård, beslöt nu nämnden
att denna komité skall bestå af tre ledamöter,
hvartill utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg,
C. H. Bergstedt vid Rosenberg och Nämnde
mannen A. G. Andersson, hvarjemte beslöts,
då ordföranden bestämdt förklarade sig för-
hindrad att som Ständig ledamot deltaga i
komiténs arbeten och sammanträden, att
han ändock, då han så för godt finner, skall
ega säte och Stämma inom komitén.

Då för detta arbetes utförande det torde
blifva nödvändigt företaga resor till fattig-
gårdar och äfven föranleda till andra utgif-
ter, beslöts att hos stämman begära bevil-
jande af ett anslag af 200 Kronor att efter
nämndens beslut användas för berörda

{1888 den 14 April}

komités arbeten.

Till ordförande i nämnda komité
utsågs Herr S. Persson å Lagersberg

[MARG: {Komité}]

§56
Beslöts att detta protokoll skall justers
nästkommande Lördag den 21 April af
Herrar S. Persson och C. H. Bergstedt

Som ofvan
/A. Svedin./

/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104730.

Personrelationer