Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1887

Anmärkning

{1887 den 14 April}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar Bergstedt, C. G. Pettersson,
A. G. Andersson, S. Persson och C. O.
Jonsson.

§33.
Genom remissresolution hade Konungens Befallnings-
hafvande infordrat Kommunal Nämndens yttrande
öfver väckt förslag, att Eskilstuna Jern Manufak
tur Aktie Bolags och Stålfors Fabrikers egor,
äfvensom lasarettstomten, Eskilstuna, Kloster
och Fors församlingars Kyrkas område samt kyr-
koherdeboställe och Klockaregård måtte inbe-
gripas i den samfällighet, inom hvilken, under
benämningen Nyfors samhälle, byggnadsStadgan,
brandstadgan och ordningsStadgan för
rikets Städer samt helsovårdsStadgan, för riket i
hvad den afser Stad, skulle komma att i tillämp
liga delar blifva gällande; under erinran, {dels}
att klockaregården ligger inom Eskilstuna Stads
område, {dels} att Eskilstuna jern manufaktur Ak-
tie bolags Styrelse i sin förklaring vidrört utom
Tunafors Fabriks område äfven Fors hemmans,
hvarom nu ej är fråga, {dels} ock att lasa-
rettsdirektionens yttrande om behöfligen för lasa-
rettet afskärpta bestämmelser i helsovårdshän-
seende för detsamma omgifvande tätt bebygda trakt måtte
bero på missförstånd, då lasarettets temligen
vidsträckta område omgifves af mark, till hufvud-
saklig del prestgårdens, hvarå bostäders
uppförande, utom de nu befintliga, knappast
lärer ifrågakomma, beslöt nämnden förklara
sig anse det sålunda väckta förslaget icke

{1887 den 14 April}

böra bifallas, emedan sådana förhållanden, som
i 50 § Byggnads Stadgan, 30 § ordnings Stadgan
och 26 § HelsowårdsStadgan omförmälas så-
som föranledande dessa stadgars tillämpning
på delar af landsbygden, vid ofvanberörda om-
råden icke förefinnas, hvarjemte nämnden fort-
farande finner jernvägslinien åt detta håll
vara en synnerligen lämplig gräns för det
ifrågasatta nya samhället, Nyfors, om detsamma
kommer till stånd.

Emot nämndens beslut var ledamoten
C. O. Jonsson i så måtto af olika åsigt, att
han ansåg, att åtminstone vid Stålfors fabrik
förhållandena voro sådana, att dess samman-
slutning med det föreslagna nya samhället
Nyfors borde ega rum.

[MARG: {Nyfors samhälle}]

§34.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
Lördagen den 23 dennes i Sockenstugan före
den utlysta KommunalStämman af Herrar
C. H. Bergstedt och C. O. Jonsson.

Som ofvan
/A, Svedin/

/C, O, Jonsson/
/C. H. Bergstedt/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104729.

Personrelationer