Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
Kommunal Nämndens i Fors
Socken sammanträde i
Sockenstugan den 13 Okto-
ber 1883.

N:de: Undertecknand Ordförande
Samt Herrar S. Persson å Lagersberg
Jonas Ersson i Stenby
E. Eriksson i Tacktorp
F. Persson i Faskunge
C.G. Pettersson i Gredby
P.G. Andersson i Kohlsta och
A.G. Andersson i Kohlsta

§28.
f.d. mjölnaren Erik Persson Bergqvist från Kagge-
holm i Ekerö Socken af Stockholms Län, hvilken
med vederbörliga betyg styrkt sig vara i behof
af understöd, samt dessutom är berättigad
till gratial af Rothoffska fonden, hvartill
Herr E. Hemming såsom testaments exekutor
tillstyrkt bifall, beviljades nu sådant
understöd att utgå från den 1 i denna
månad med 25 Kronor per år,

[MARG:{E. Persson Bergqvist.}]

§29.
Till Pigan Ida Wilhelmina Åberg lemnadt
understöd för genomgående af brunns - och
badkur vid Hellby skall utgå af Kommu-
nens kassa och återsökas af Malmköpings
kommun, der hon anses ega hemortsrätt

[MARG:{Ida Wilhelmina Åberg.}]

§30.
Beslöts att till sjuke arbetskarlen Carl
Gustaf Jonsson skall lemnas tillfälligt
understöd, hvilket skall återsökas af
Eskilstuna Stad inom hvilket samhälle
Jonsson med familj anses ega hemortsrätt

[MARG:{Carl Gustaf Jonsson.}]

{1883 den 13 Oktober}

§31.
Enkan Sofia Gillström, hvilken jemte 2:ne
minderåriga barn, anträffats i en loge å
Gredby egor i utblottadt tillstånd och bar-
nen sjukliga, hade erhållit understöd dels
till hyra för 3:ne månader, dels tillfäl
ligt dels ock till ett bolstervar; nämnden
beslöt nu att dessa belopp skola utgå af
kommunens kassa.

[MARG:{Enkan Sofia Gillström}]

§32
Slagtaren G. Larsson företedde räkning för
vård å epidemiska sjukhuset i Eskilstuna
af pigan Anna Andersson under 85 dagar
och anhöll att kostnaden för den tid, som öfver-
skjuter 42 dagar, skulle gäldas af kommunens
kassa; efter öfverläggning och sedan ut-
rönt blifvit, att pigan Anna Andersson i fattig-
vårdshänseende tillhör Fors Socken, beslöt nämnden,
att af lasarettskostnaden skall ett belopp af
32 Kronor 25 öre utgå af Kommunens kassa.

[MARG:{Pigan Anna Andersson.}]

§33.
Uppå derom af ledamoten Jonas Ersson i Stenby
väckt förslag beslöt nämnden att i fattighuset
vid Lilla Lugnet skall inläggas nytt golf samt
norra gafveln lagas; och åtogo sig Jonas
Ersson i Stenby och S. Persson å Lagersberg
att låta utföra det härför erforderliga
arbetet till möjligast billiga pris.

[[MARG:{Lilla Lugnet}]

§34
Till ombud att närvara vid blifvande man-
tals - och Skattskrifning med Fors Socken
för nästkommande år utsågs nämndeman
nen A.G. Andersson i Kohlsta, hvilken
jemväl har att lemna uppgift om personer,
som till följd af sjukdom, fattigdom eller andra

{1883 den 13 Oktober}

orsaker böra befrias från utgörande af perso-
nella utskylder

[MARG:{Mantalsskrifningen}]

§35.
Att å nämndens vägnar utöfva sådan tillsyn,
som i Kongl. Förordningen angående minder
årigas anförande i handtverk och fabri-
ker m.m. föreskrifves, utsågos Herrar
Erik Eriksson i Tacktorp och C.G. Pettersson
i Gredby.

[MARG:{Förordning, om minder-}åriges användande}]

§36
Upprättades följande förslag till Stat för näst
kommande år, nemligen:

{Utgifter:}
Till fattigvården 4:000:-
Helsovården 50:-
fjerdingsmans - och brandrotemästares lön 160:-
Ränta och amortering å järnvägs skulden 900:-
Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Oförutsedda behof {590:-}
Summa {5800}

{Inkomster:}
Behållning från föregående år 500:-
Uttaxering till fattigvården à 50 öre för
man och 25 öre för qvinna 300:-
Uttaxering till fattigvården 20000 fyrkar à 19 öre 3800:
Uttaxering till Öfriga behof 20,000 fyrkar
à 6 öre {1200:}
Summa {5800}

§37.
Herrar P.G. Andersson och A.G. Andersson
i Kohlsta utsågos att justera detta protokoll
Lördagen den 27 dennes kl.1 på dagen

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt
/A;G; Andersson/
/P,G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104728.

Personrelationer