Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 januari 1891

Anmärkning

{1891 den 13 januari vid Tacktorp}
N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar S.Persson,H.Persson,Jonsson
J.P.Andersson,P.G.Andersson,Thorild
Westersson och Korell.

§1.
På anmälan af förre ledamoten A.P.Anders-
son beslöt nämnden godkänna en till enkan
Carin Ersson i Westermarken N:o2 under sjukdom
gjord utbetalning af 7 Kronor för ved m.m.
dels ock från och med innevarande år ett
underhåll af 4 Kronor i månaden

[MARG:{Carin Ersson
Westermarken}]


§2.
Som aftalet om matlagsafgift för Westermar
ken tilländagått med år 1890 beslöt nämn-
den gifva i uppdrag åt ordföranden jemte
ledamoten C.A.Thorild att med Eskils-
tuna Stad Söka träffa ny öfverenskommelse
för ytterligare 5 år.

[MARG:{Matlagsafgift
fattiggården}]

§3.
För att skydda trappan och porten vid Stora
fattiggårdsbyggnaden beslöt nämnden låta
bygga en veranda med tak,hvilket till-
syningsmännen åtogo sig ombesörja samt jem-
väl gå i författning om anskaffande af
portar vid vagnslidret

[MARG:{Veranda}]

§4.
Nämnden beslöt att Per Perssons enka i
Eskilstuna N:o98 skall erhålla sin vanliga ut-
delning för årets första hälft med 10 Kronor

[MARG:{Per Perssons enka}]

{1891 den 13 Januari vid Tacktorp}

§5.
Sedan för underhåll af gossen Carl Daniel
Scheler vid Döfstummeinstitutet Kommunen erhål
lit ett bidrag af 50 Kronor från Malmö Barnhus-
fond, beslöt nämnden att det af gossens fader
utlofvade bidraget af 40 Kronor för år skall
innevarande år nedsättas till 33 Kronor 33 öre

[MARG:{C.D.Scheler}]

§6.
Sedan arbetskarlen P.G.Carlsson Skölds å
Westermarken N:o46 hustru, som under slutet af
sistlidet år vårdats å lasarettet åter befunnits
i behof av lasarettsvård,hvilken mannen är ur-
ståndsatt bekosta,beslöt nämnden att hon skall
få å lasarettet intagas mot nämndens ansvars-
förbindelse,hvarhjemte ett vederbörande distrikts
ledamot henne lemnadt understödsbelopp af fem
Kronor skall få utgå af Kommunens Kassa.

[MARG:{Lasarettsvård}]

§7.
Med ändring af beslutet om änkan Wilhelmina
Bergendahls förflyttning till fattiggården,beslöt nämn
den att underhåll för henne för utackordering hos
enskild person skall fortfarande och tills vidare
utgå med 12 Kronor i månaden,emedan hon visat
sådan rädsla för förflyttning till Tacktorp,att fara
förefinnes,att kan åter få anfall af sitt vansinne.

[MARG:{W:a Bergendahl}]

§8.
Uppå anmälan af vederbörande distriktsledamot
beslöt nämnden att till kläder åt enkan Gustafs-
sons i Marielund tvänne i skolåldern varande
barn skall anskaffas erforderliga kläder,hvil-
ket distriktsledamoten,Herr Godsegaren S.
Persson å Lagersberg åtog sig anskaffa och
låta sy vid fattiggården.

[MARG:{Kläder åt barn}]

{1891 den 13 Januari vid Tacktorp}

§9.
Nämnden beslöt antaga ett af arrendatorn J.G.
Andersson i Stenby gjordt erbjudande att öfvertaga
stugan vid Lilla Lugnet för ett pris af 50 Kronor,
hvilket belopp skall erläggas den 14 nästkom
mande Mars.

[MARG:{L:a Lugnet}]

§10.
På anmälan af ledamoten C.A.Thorild beslöt
nämnden tilldela Sliparen C.R.Petterssons
enka i Erikslund en half famn,som lemnas
från Tacktorp.

[MARG:{C.R.Pettersson}]

§11.
Enkan Flack hade begärt kläder för gossen
Erik Albert Gillström,som är hos henne utackor-
derad;men då det med henne träffade aftal
om ett belopp af fem Kronor i månaden innebär
att derför skall bestridas alla afgifter för
bemälde gosse,blef framställningen afslagen.

[MARG:{Alb.Gillström}]

§12.
Tillsyningsmannen P.G.Andersson i Kohlsta
gjorde framställning derom att makarne Karman
skulle få bo tillsammans vid fattiggården;efter åtskillig
öfverläggning och efter framstäld proposition
beslöt nämnden härtill lämna bifall,dock en-
dast tills vidare,och så länge sådant utan olä-
genhet låter sig göra.

[MARG:{C.Karman}]

§13.
På sätt §20 i det för fattiggården gällande regle-
mente föreskrifver blefvo nu alla anstaltens
hjon förekallade inför Styrelsen och tillfrå-
gade om de hade att framställa någon anmärk-
ning mot den vid anstalten rönta behandling
eller det derstädes bestådda underhåll;men någon

{1891 den 13 Januari vid Tacktorp}

sådan anmärkning blef icke framstäld.

[MARG:{anmärkningar}]

§14
Af ledamöten A.J.Westersson väcktes förslag
att åt de qvinliga hjonen skulle hvarje dag på
morgonen bestås kaffe hvilket yrkande under öfver
låggningens lopp utsträcktes derhän,att denna för-
mån skulle beviljas åt alla hjon,då sådant nu-
mera eger rum endast Sön- och helgedagar;efter
slutad öfverläggning beslöts,att innan nämnden i
denna fråga fattar beslut skulle beräkning öfver
den ökade kostnaden uppgöras, hvilket Herrar
C.A.Thorild och P.G.Andersson åtogo sig
verkställa till nämndens nästa sammanträde

[MARG:{Kaffe vid
fattiggården}]

§15.
Herrar H.Persson och C.A.Thorild utsågos
att justera detta protokoll

som ofvan

/A.Svedin/

justeradt


/C.A.Thorild/

/H.Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104721.

Personrelationer