Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1895

Anmärkning

{1895 13 April i Sockenstugan }

Närvarande voro samtlige
nämndens ledamöter utom O.Eriksson
i Lundby som ej med kallelse anträffats


§36
Inför Nämnden företrädde förre
soldaten C.F.Bergman,enligt prestbetyg
sedan sistl December mantalskrifven vid
Wegersberg i Nyfors,med anhållan om
understöd;och på grund af företedt
läkarebetyg om att han vore oförmögen
att försörja sig och sin hustru erhöll
han nu ett tillfälligt understöd af
Tio Kronor,som skulle återsökas af
det samhälle der han eger hemortsrätt

[MARG:{f. soldat C.F.
Bergman
10Kr}]

§37
Som af vederbörande distriktsledamot
strax efter nämndens förra sammanträde
anmälts att arbetaren Klas V.Larsson
från Fridhem i Nyfors gjort anhållan
om att få bli intagen å lasarett;och
efter det bemälde Larsson företett läkar-
intyg om trängande behof af lasaretts
vård, hade ordf.utfärdat vederbörlig an
svarssedel på fattigvårdsstyrelsens vägnar,
hvilket nu af nämndens gillades ;men
som bemälde Larsson synes ega hemorts-
rätt i Helgarö socken,skulle lasaretts-
kostnaderna der återsökas.

[MARG:{Klas W.Larsson
Helgarö
lasarettsvård}]


§38
Inför Nämnden föredrogs en
från Stockholms Polisdomstol till kom-
munalnämnden stäld skrifvelse med
förfrågan huruvida, med anledning
af en från Nyfors sistlidne höst
till Stockholm inflyttad verkstadsarbe-
tare Johan Arvid Bengtsberg med hustru
och 4 minderåriga barn,hvilken familj

{1895 13 April i sockenstugan.}

genom mannens supiga och oordentliga
lefnad vore utan bostad,Fors fattigvårds-
styrelse vore villig antingen sända någon
hjelp åt nämnde familj eller att denna
genom Öfverståthållare embetets försorg
skulle hemsändas till Fors;och hvarå
som svar lemnats,att som Fors fattigvårds-
styrelse ej härstädes kunde vederbörligen bedöma
föreliggande fråga,så öfverlämnades åt
vederbörande,sjelfva att handla som
lag,författningar och samvete bjuda
och hvilket svar af Nämnden gilla-
des.

[MARG:{Joh.Arvid Bengts
berg}]


§39
Detta protokoll skulle justeras
vid nästa sammanträde

som ofvan
/S Persson/

justeradt
/Joseph Jonson/
/Sig. Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104716.

Personrelationer