Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1887

Anmärkning

{1887 den 12 Mars}

Närvarande:Undertecknad ordförande
samt Herrar Bergstedt, A.G. Andersson,
A.P. Andersson, Jonsson, Pettersson,
F. Persson och O. Eriksson.

§13.
På af ordföranden väckt förslag, och sedan de
orsaker, som föranledt nämnden att föra Kronés
barns arfsmedel å särskild Konto, numera
icke förefinnas samt ifrågavarande barn numera
icke tillhöra Fors Socken, beslöt nämnden att
det sålunda bokförda beloppet, som af ifrågava-
rande barn mångdubbelt erhållits i fattigun-
derstöd, skall till Kommunal Kassan öfverfö-
ras för bland Kommunens utgifter användas.

[MARG:{Kronés barns
medel.}]

§14.
Sedan genom Kongl. Maj:ts utslag blifvit ådaga-
lagdt att kostnaden för fattigas vistande vid
brunns - eller bad-anstalt icke är en sådan ound-
gänglig fattig-och Sjukvårds-kostnad, som i fattig-
vårdsförordningen omförmäles, och för hvil-
ken ersättninsskyldighet följdaktligen icke kan
annat fattigvårdssamhålle ådömas, så beslöt
nu nämnden att belopp, som i sistlidet års
räkenskap finnes debiteradt Eskilstuna Stad
såsom C. G Erikssons från Westermarken kost-
nad för resa till och från samt vistande vid
Bie badanstalt skall till vinst-och förlust.
Konto afföras.

[Marg:{C.G. Eriksson})

§15.
Nämnden beslöt godkänna ordförandens åt-
gärd dels att den 20 januari tilldela enkan
Anna Blomqvist vid Brödraborg ett tillfäl

{1887 den 12 Mars}

ligt understöd av 3 Kronor, dels ock att
hon tillsvidare skall åtnjuta underhåll med
3 Kronor i månaden hvarjemte åt hennes
barn skall anskaffas skodon genom ledamoten
A.P. Andersson.

[MARG:{Anna Blomqvist})

§16.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes utslag af den 17 sistlidne febru-
ari hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd att med
ett belopp af 32 Kronor ersätta Eskilstuna
Stad kostnaden för enkan Matilda Perssons
vård å Eskilstuna epidemiska Sjukhus; och
beslöt nämnden att detta utslag icke skall
öfverklagas utan beloppet utbetalas af Kom-
munens Kassa; ehuru enkan Perssons husbon-
de, fabrikör J. A. Eilitz, är för förenämnda
återbetalande ansvarig, beslöt nämnden, att han
dock härför icke skall lagsökas, emedan sådan skulle
föranleda enkan Persssons afskedande från hennes nu
innehafvande plats, då Kommunen för henne
skulle drabbas af ännu hårdare kostnader.

Vidare och i sammanhang härmed föredrogs
för förklarings afgifvande Eskilstuna fattigvårds-
Styrelses ansökning om åläggande för Fors
Socken att esätta hvad som af staden lemnats
till bemälda enkan den 3 februari med 10 Kronor,
samt ersätta vidare understöd, och beslöt nämn-
den lemna ordförande i uppdrag att i afgif
vande förklaring bestrida ansökningens befogen-
het.

[MARG:{Matilda Persson}]

§17
Nämnden beslöt att åt följande barn, hvilka

{1887 den 12 Mars}

innevarande år skola Konfirmeras, skall anskaffas
fullständig beklädnad, Skor deri inberäknadt,
nemligen:
Sjöquists dotter Emma, Holmströms dotter Mathil
da Elina Josefina Andersson hos trädgårdsmästar
Berg, Carl Leonard Westergren och Selma Victo-
rina Paulina Larsson i Westermarken N:o 46.

[MARG:{Kläder åt barn}]

§18.
Nämnden delgafs Landshöfdinge Ämbetets ut-
slag den 7 sistlidne Februari i fattigvårdsmålet
mellan Fors Socken och Hemmansegaren Lars Ols-
son i Skricksta, angående drängen Carl Fredrik
Andersson, och hvarom § 88 i protokollet för
den 18 December sistlidet år förmäler; och
beslöt nu nämnden lemna ordföranden i upp
drag att hos Kongl. Kammar Rätten öfverklaga
ofvanberörda utslag.

Vidare beslöts att Carl Fredrik Andersson skall
utackorderas till Kyrkowärden P.G. Andersson
i Kohlsta mot 3 Kronor i veckan, hvilket
belopp skall utgå från hans mottagande der-
städes i sistlidne februari månad.

[MARG:{Carl fr Andersson}]

§19.
Ordföranden anmälde, att han måst till Sjuka en-
kan Maria Christina Lundgren vid gevärsfakto-
riet utbetala dels den 18 februari 1:50 Kronor,
dels den 1 Mars 3 Kronor dels ock för henne
anskaffa en famn ved; och beslöt nämnden med
gillande af dessa åtgärder, att förenämnda be-
lopp skall utgå af Kommunens Kassa.

[MARG:{Christina Lundgren}]

§20.
Ordföranden företedde nu beräkningar, angående

{1887 den 12 Mars.}

fattigvården å Westermarken; och som Stadsfull-
mägtige i Eskilstuna icke ännu besvarat nämn-
dens enligt § 76 i protokollet för den 13 Novem-
ber sistlidet år gjorda framställning om träffan-
de öfverenskommelse enligt § 34 i fattigvård-
förordningen, så beslöt nämnden lemna ordföran
den i uppdrag att sedan alla utgifter för fattiga
från Westermarken för årets första qvartal
blifva kända, med ledning häraf hos Konungens
Befallningshafvande yrka åläggande om
utgörande af matlagsafgift från Eskilstuna
Stad för matlagen å Westermarken.

[MARG:{Westermarken}]

§21.
I afseende å förestående uppbörden af Kommu-
nal utskylder innevarande år beslöt nämnden, att
densamma skall verkställas af ordföranden med
biträde af ledamöten C.H. Bergstedt.

[MARG:{Uppbörden}]

§22.
I anledning af derom gjord framställning beslöts
att ett belopp af 75 Kronor skall utgå för Char-
lotta Augusta Ågrens vistande vid Skolan för
Sinnesslöa barn i Stockholm under innevarande
års första hälf, samt ett lika belopp eller,
om detta ej blir tillfyllest, full afgift för sam-
ma ändamål för årets senare hälft.

[MARG:{Charlotta Ågren}]

§23
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets
särskilda utslag af den 12 sistlidne februari, hvari-
genom Eskilstuna blifvit ålagd godtgöra redan
hafda eller blifvande fattigvårdskostnader för
enkan Sara Lena Bergström och tjenstflickan
Erika Charlotta Westergren, om hvilka

{1887 den 12 Mars}

personer förmäles i §§ 4 och 6 här ofvan.

[MARG:{Bergström Sara Lena
Westergren Erika}]


§24.
Nämnden delgafs dels Landshöfdinge Embetets utslag
af den 12 sistlidne Februari, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta Fors såväl redan haf-
da som ock blifvande kostnader för enkan Hedda
Sofia Andersson, dels ock för förklarings.afgifvan.
de fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna öfver sam-
ma utslag anförda besvär; och beslöts lemna
ordföranden i uppdrag att i afgifvande förklaring
bestrida bifall till besvären.

[MARG:{Hedda Sofia Andersson}]

§25.
Föredrogs för förklarings afgifvande en av Torpa
Sockens fattigvårdsStyrelsen framstäld ansökning
om åläggande för Fors Socken att ersätta dels hvad
som redan utgifvits dels ock hvad som framdeles
kan komma att tilldelas pigan Maria Lovisa
Larsson från Stenslund; Som sagda piga har hem-
ortsrätt inom Fors Socken, samt det lemnade
understödet synes vara föranledt af sådant behof,
som omförmäles i 1§ fattigvårdsförordningen
så beslöts att ordföranden skall i afgifvande för-
klaring godkänna till betalning redan utgifna
belopp, men deremot bestrida ansökningen
i öfrigt, då icke ens föreburits än mindre
visats, att sådant understöd varit erforder-
ligt.

[MARG:{Torpa Socken
ang Maria Lovisa Larsson}]

§26.
Föredrogs i och för påminnelsers afgifvande
handlingarne i fattigvårdsmålet mellan
Fors Socken och Eskilstuna Stad rörande
enkan Johanna Matilda Larsson,

{1887 den 12 Mars}

hvarom §12 i protokollet här ofvan förmäler; och
beslöt nämnden lemna ordföranden i uppdrag
att i afgifvande infordrade påminnelser yrka
bifall till den gjorda framställningen.

[MARG:{Johanna Maria Larsson}]

§27.
Beslöt nämnden att åt Hilda Tillbom skall
anskaffas mest erforderliga kläder, hvilka
skall hennes vårdare Aug Olsson i Slätten
ersättas mot afgifvande räkning.

[MARG:{Tilda Tillbom}]

§28.
Nämnden beslöt att för ett noggrannare hand-
hafvande af fattigvården inom socknen kommu-
nen skall indelas i 9 distrikt, hvilka skola före-
stås hvardera af en ledamot sålunda:


{1:sta Distriktet: Ordföranden A. Svedin.}
Carl Gustafs Stad, Slussvaktarestugan, Rosendahl
samt Staden.

{2:a Distriktet: Herr A.P. Andersson.}
Brödraborg, Carlsberg, Carl Johanstorp, Eskils-
stuna Station, Eskol Esplund, Sandbäcken,
Johanneberg, Lorentsberg N:o 1 och N:o 76, Öberg-
ska filtomten, Grinstugan, Fridhem, N:o 47
Sommarro, Sommarviken, Stenbäcken,Äppel
viken och Westermarken N:ris 1 - 25.

{3:dje Distriktet: Herr C. O, Jonsson.}
Carlsro, Fridhem, Hebron, Lorentsberg, Lorents-
berg N:o 2, Tegelbruket och Tegeldalen, Ols-
berg, Wilhelmsberg, Prestgården, Lasarettet
Lindtorp Marielund, Björktorp, Wester-
marken N:ris 26 -50 samt Ekvall-
ska och Forsbomska vretarne med
deråvarande lägenheter.

[MARG:{obs Marielund till åttonde
distriktet}]

{1887 den 12 Mars}

{4:de Distriktet: Herr C.G. Pettersson}
Gredby,Jernvägsverkstaden, Charlottendal,
Mosebacke, Rosenberg, Rosenkällan och
Stenslund.

{5:te Distriktet: Herr O. Eriksson}
Flackersta, Flacksta, Lundby, Stenby och
Svallinge.

{6:te Distriktet: Herr A.G. Andersson.}
Hagby, Kohlsta, Kråktorp, Lund,
Skölby, och Åsby.

{7:de Distriktet: Herr F. Persson.}
Berga, Faskunge, Frönäs, Hattran, Tack-
torp och Wiby.

{8:de Distriktet:Herr S. Persson.}
Fors, Tunafors, Stålfors, Eriksdahl, Lars-
lund, Lindbacken, Fröslunda, Gallénska Skolan,
Hof, Kälby utjord och vret, Lagersberg,
Löppinge och Mesta.

[MARG:{obs Marielund tillkom-
mer enligt beslut den 24 Mars}]

{9:de Distriktet: Herr C.H. Bergstedt.}
Kälby, Rosenholms Qvarn, Rosenbergs såg,
och tegelbruk, Rosenbergs Qvarn, Skogs-
torps Station, Skjulsta och Skjulsta
fabrik.

[MARG:{Fattigvårdsdistrikt}]

§29.
Beslöts att Carl Evald Engström skall från
den 1 nästkommande April utackorderas
till J.G. Andersson i Stenby och Ernst
Olof Engström från samma dag till Snicka-
ren Svärd vid Mostugan och för öfrigt
mot samma vilkor och betalning som
hittills hos plåtslagaren Ekholm vid Ekeby
Soldattorp.

[MARG:{Bröderne Engström.}]

{1887 den 12 Mars}

§30.
Nämnden beslöt att för Kommunnens behof
och för från Kommunalstyrelsen utgående
handlingar skall anskaffas papper, som
stämplas med Kommunens namn och adress
och hvarför kostnaden bestrides av Kommunens
Kassa.

[MARG:{Stämpl. papper}]

§31.
Charlotta Carlström, som i Maj måste afflytta
den nu af henne bebodda lägenhet, som skall
rifvas, anhöll att för hyra och ved få förhöjdt
understöd af Rothoffska fonden, hvilket dock
nu ej kunde beviljas, emedan nämnden ej utan testa-
mentsexecutor har magt använda fondens me-
del utan skulle Charlota Carlström hänvisas
till fattighuset för erhållande af bostad, om
hon ej annorlunda kan förskaffa sig sådan.

[MARG:{Rothoffska fonden}]

§32.
Herrar O. Eriksson och C.H. Bergstedt ut-
sågs att Lördagen den 19 dennes kl 10 f.m.
justera detta protokoll hos ordföranden.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/Som ofvan justerat den 19.3.87

/O. Eriksson/
/C.H. Bergstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104712.

Personrelationer