Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 juli 1897

Anmärkning

{1897, den 12 Juli vid Tacktorp}

Närvarande samtliga ledamöter
utom Herrar S. Persson och Thorild, med
godkändt förfall.

§83.
Sofia Wilhelmina Bergendahl, som
förut varit inackorderad hos byggmäst. Carlsson,
Elim, som nekade att vidare behålla henne
hos sig, hade nu blifvit inackorderad hos
soldat Palm, Mesta, på samma vilkor
som förut och godkände nämnden detta
v. ordförandens görande.

[MARG: {Sofia Wilhel:a-}
{Begendahl}]

§84.
För Gossen Lars Gustaf Larsson vid Sofie-
lund, som enl läkarebetyg lider af lind-
rig idioti och derför behöfver undervisning
å särskild anstalt beslöt nämnden att
söka inträde å Strengnäs idiotanstalt.
Som föräldrarne sakna medel att be-
kosta hans vistande derstädes beslöts
att ifall plats derstädes erhölles, skulle
kostnaden derför utgå af kommunens
medel

[MARG: {Gossen Larsson}
{fr. Sofielund}]

§85
Arbetaren Joh. Björkman, Grindst N:o 28,
68 år gammal begärde hyresbidrag med 10 Kr
i qvartalet från 1:sta Juli och biföll nämnden
denna hans begäran för detta qvartal samt
lemnades 10 kronor till distriktsledamoten H:r
G Larsson, beroende på nämndens fram-
tida beslut huru med honom sedemera
skulle förfaras.

[MARG: {Joh. Bjorkman}
{Grindst. 28,}
{Hyresbidrag}]

§86
Enkan Carol. Hallgren, Grindst. N:o 46

{1897, d. 12 Juli vid Tacktorp}

med tre barn, det älsta 6 år, begärde under-
stöd med 5 kr i månaden, men beslöt nämn-
den, det hon och barnen i händelse af behof
skulle uttagas till Tacktorp.

[MARG: {Enkan C}
{Hallgren}
{Grindst. 46}]

§87
Af distriktsledamoten Herr C. A. Borgström
hade i slutliqvid för ogifta Anna Math.
Andersson, se § 36 och 70 här ofvan, utbetalts
kr 8,58 och godkändes denna utbetalning
att utgå af kommunens medel, men åter-
sökas af Lilla Malma församling.

[MARG: {Anna Mathilda}
{Andersson}]

§88.
Nämnden godkände ledamoten C. A. Borg-
ströms åtgörande att till afvikne arbetaren Joh. Bro-
sells hustru Elin Maria hafva utbetalt 15 kronor och-
skulle beloppet återsökas af Eskilstuna Stad,
der bemälde Brosell synes ega hemortsrätt.
(sednast skrifven i gården N:o 235.).

[MARG: {Hustru}
{Elin Maria Brosell}
{(från E-a)}]

§89.
Som anmälan skedt, det afloppsgrafven,
som från Grindstugan N:o 11 utmynnar å
Gredby hemmans egor, genom allehanda o-
renlighet, som från flera gårdar i Nyfors
uthälles i densamma, befinner sig i ett
för hälsovården ytterst otillfredställande
skick, beslöt nämnden att genom skrifvel-
se till Helsovårdsnämnden i Nyfors hem-
ställa, det denna ville tillhålla veder-
börande husegare att häri vidtaga be-
höfliga ändringar.

[MARG: {Helsovård}]

§90.
Enkan Carin Maria Sofia Olsson i Fridhem, hade
hos nämnden hemställt om ett månadtligt

{1897 d. 12 Juli vid Tacktorp}

understöd af två kronor, och beslöts att bi-
falla denna hennes begäran att utgå tills
vidare, beroende på nämndens framtida
beslut huru vidare skulle förfaras.

[MARG: {Maria Sofia Olsson}
{Fridhem}]

§91.
Åt distriktsledamoten O. Eriksson upp-
drogs att åt enkan Johanna Berglund (se § 74)
anskaffa väf till ett lakan och ett par linnen,
och skulle kostnaden härför utgå af Kommu-
nens medel.

[MARG: {Johanna Berg-}
{lund; linne}]

§92.
Inför nämnden företrädde hjonet A. P.
Magnusson med begäran om ett elektr. bälte,
och beslöt nämnden, att, i händelse anstaltens
läkare förordade detsamma, bevilja detsamma.

[MARG: {A. P. Magnuson}
{vid Tacktorp}]

§93.
Hjonet J. A. Andersson hade erhållit plats
hos fru Eriksson vid Kjulsta gästgifvaregård
i Kjula socken och beslöt nämnden med
anledning deraf, i händelse så påfordrades
att för Andersson utfärda ansvarsförbindelse
för honom möjligen tillkommande framtida
understöd.

§94
Beslöts att hjonen Lars Lans och Joh
Bergström skulle i flitpengar erhålla
hvardera en krona i månaden.

[MARG: {Flitpengar}
{vid Tacktorp}]

§95.
Förre damachören G. Falk erhöll af
nämnden varning för olofligt afvikande
från Tacktorps fattiggård och tillhölls
att för framtiden noga efterlefva de stad-
gar, som äro för fattiggården gällande

[MARG: {Damaschör}
{G. Falk}]

{1897 d. 12 Juli vid Tacktorp.}

§96
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/Sig. Starck./

Justeradt

/Joseph. Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104708.

Personrelationer