Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 januari 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 januari 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors Socken den 12
Januari 1870.

Närvarande: Herr friherre D. Hermelin
Herr C. J. Lundberg
Herr L. F. Ståhlberg
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Jonas Ersson i Stenby
herr friherre A K:son Leijonhufvud och
herr C. Bergstedt frånvarande med förfall.

{§.1.}
Förra pigan Maja Lisa Nord från Hörnhammar
på Kohlsta egor, hvilken åtnjutit fattigunderstöd,
men nu var alldeles oförmögen att sig själf sköta
och omvårda, samt icke heller finge vara qvar derstädes,
skulle få intagas till vård och underhåll i socknens
fattighus.

(§.2.}
Afslogs begärd förhöjning i understöd åt f.d.
Statdrängen Lars Larsson, som är intagen i fattighuset.

{§.3.}
Sofia Persdotter på Kohlsta egor, hvilken har 1 Rd [riksdaler]30 öre
i månaden i understöd åt sin son Carl Erik, beviljades
ytterligare understöd med 5 rd på halfår såsom
hyreshjelp.

{§.4.}
Begärdes anslag från Rothoffska fonden till begraf-
ningshjelp åt aflidne kusken Anders Lind vid
Lagersberg.

Det beslöts att Nämnden skulle inhemta
utlåtande härom från Herr Henning och
i enlighet derom förfara; hvaremellertid
Nämnden skulle i förskott utgifva 20 rd i
begrafningshjelp åt kusken Lind.

Samma dag uppläst och justeradt.
/D, Hermelin /
/L, F, Ståhlberg /
/Carl Joh; Lundberg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 januari 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104707.

Personrelationer