Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 februari 1898

Anmärkning

{1898 12 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens le-
damöter med undantag
af v. Ordf. Herr S. Starck
med anmäldt förfall.

§21
Inför Nämnden anmäldtes att ogifta
Klara Bergman hos Ordf. gjort fram
ställning om att få afflytta från
Tacktorp emot erhållande af hyres-
bidrag från kommunen; och beslöt
Nämnden att bemälda qvinna skulle
få sin önskan uppfylld, så snart
hon visade sig sjelf kunna, utan
kommunens tillhjelp, försörja sig
och sitt barn

[MARG: {Klara Bergman}]

§22
Inför Nämnden föredrogs en skrif-
velse från Hospitalet i Nyköping
med anmälan att vederbörande an-
sökningshandlingar blifvit öfversända
till Kongl Medicinalstyrelsen enär
plats vid Nämnde Hospital ej kunde
beredas för hustru Klara Kristina
Svahn från Nyfors, för hvilken Ordf.
på grund af honom företedde veder-
börliga intyg från läkare och prester-
skap, nödgats att på fattigvårdsstyrelsens
vägnar utfärda ansvarsförbindelse;
och godkände Nämnden dessa
åtgärder.

[MARG: {Hustru Kristina}
{Svahn, Hospitals}
{ansökan}]

§23
Upplästes inför Nämnden en skrif-
velse från smidesarbetaren J. Bågenholm,
omtalad i § 124 af Nämndens protokoll för
sistlidet år, med anmälan att han
afrest till Stockholm, der han nu

{1898 12 Febr. i Sockenstugan}

fått löfte om arbetsplats, hvarefter
han ville efter bästa förmåga godt-
göra sin förbindelse till kommunen;
och beslöt Nämnden att i afvaktan
härpå låta saker tillsvidare bero

[MARG: {J Bågenholms skrifvelse}]

§24.
Inför Nämnden anmäldes att ved
behöfde inköpas till socknens
epidemiska sjukhus, neml 7 famna-
barr- och 2 famnar björkved; och
åtog sig Herr O. Eriksson i Lundby
att nu anskaffa bemälde parti af
1:ma beskaffenhet och till ett pris af
11 kr. för barr- samt 16 kr. för bjök-
vedsfamn.

[MARG: {Wed till Epidem.}
{sjukhuset}]

§25
Upplästes en till Nämnden
ställd skrifvelse från Kon. Befall-
ningshafvande med anhållan
om Nämndens förklaring till
orsaken att ett jemförelsevis så
ovanligt stort antal vaccinations-
pligtige barn ännu voro ovacci-
nerade inom kommunen; under
diskussionen härom framhölls
af Vaccinationsföreståndaren Herr C A.
Thorild samt Herr J. Widlund att före-
nämnde orsak var flerfaldig, neml dels ogin-
het och tredskhet hos en del af barnens
föräldrar, dels motvilja mot den dermed
förenade kostnaden och besväret hos en
annan del samt hos somliga åter
den okunnigheten och missuppfattningen att vaccinerin-
gen endast framkallade hvarjehanda
sjukdommar, Nämnden hade hvarje
år i sina vaccinationsannonser påpe
kat och hänvisat till lagstadgadt ansvar

{1898 12 febr. i Sockenstugan}

för uraktlåten vaccinering; emel-
lertid uppdrogs åt Ordf. att till
Konungens Befallningshafvande af-
gifva den äskade förklaringen

[MARG: {Vaccination}
{förklaring}]

§26
Uppå af Fjerdingsman C. A. Thorild,
i stället för vederbörande ej närvarande
distriktsledamot, derom nu gjord
anmälan, att enkan Anna Lovisa
Eriksson i N:o 11 Westermarken anhållit
det Nämnden måtte höja hennes
månatliga understöd från 4 till
5 Kr., enär hon saknade
medel att erlägga sin till staden
snart förfallna tomthyra eller plats-
pengar 8 kronor; och beslöt Nämnden
för att slippa ändra det den 11 sistl
Dec fastställda halfårsunderhållet
med thy åtföljande ändring i Utdelnings-
boken. på så sätt bifalla enkan
Erikssons anhållan, att hon som
extra eller tillfälligt understöd och sam-
tidigt med det ordinarie i Sockenstugan
inst 1 st Mars skulle erhålla förbemälde
nödige åtta kronor att utgå ur kommunens
Kassa.

[MARG: {Enkan Eriksson}
{Westermarken 11.}]

§27.
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

Som ofvan
/S. Persson/

Justeras
/C. Ax. Borgström/
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104706.

Personrelationer