Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 december 1896

Anmärkning

{1896 12 Dec. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom Herr
J. Korell med godkändt förfall

§178
Nämnden godkände en utbetalning
af Tio Kronor till D:r Alm, enligt
företedd räkning, för behandling af nu-
mera å Tacktorp intagna Josefina
Pettersson

[MARG: {Läkarevård 10 kr.}]

§179
Nämnden beslöt, att F. O. Petterssons
från Lorentsberg A. i skolgång varande
flicka tillsvidare måtte tillsvidare erhålla
ett månatligt understöd af Sju kr.
hvilket understöd utgått från och med
sistl Nov. månad.

[MARG: {F. O. Petterssons flicka
7 kr. i månaden}]

§180.
Nämnden godkände utbetalningen
af arbetaren Lars Lennholms begraf-
ningskostnad, femton kronor, till Bränn
Kyrka kommun i enlighet med
Länsstyrelsens af Kammarrätten
faststälda utslag.

[MARG: {15 kr. begrafnings
kostnad.}]

§181.
Förutom till de i §176 omnämnda per-
soner beslöt Nämnden att åt enkan
Cath. Söderbäck i Grindstugan 8 utdela
½ famn ved liksom skodon till
hennes barn att utgå ur hundskatte-
medlen efter bepröfvande och genom försorg
af ledamoten Herr G. Larsson

[MARG: {Chr. Söderback
julved}]

§182.
Nämnden beslöt att nästa sammanträde
skulle hållas vid Tacktorp d. 29 dennes, då jemväl detta proto-
koll skulle justeras.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104705.

Personrelationer