Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1869

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
12 Augusti 1869.

Närvarande: Herr friherre D. Hermelin
Herr friherre A. K. Leijonhufvud
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr C. Bergstedt

{§.1.}
Hustrun till Skomakaren Hultquist vid Marielund,
som har understöd till hyreshjelp med 5 rd [riksdaler] på
halfår, förekom och begärde att, istället för detta
understöd, få inkomma på fattighuset, emedan
de ej med understödet af 5 rd på halfår kunde
skaffa sig husrum.

Som fattigvårdsregleringen redan är verkställd
för tiden till årets slut, hänvisades Sökanden
att ånyo sitt ärende föredraga vid nästa reglering
för följande halfår.

{§.2.}
Anders Perssons Enka i Kohlsta lät genom sonen anmäla
sig vilja från sig lemna afskedade Soldaten Kopps
dotter, emedan Nämnden vid sista fattigregleringen
indragit det der förut bestämda understödet
af 3 rd i månaden; och sedan nu upplyst blifvit
att ifrågavarande flicka endast är på 14:de året,
beviljades för innevarande halfår för henne en betalning
af 3 rd i månaden, då hon skulle få vara
qvar hos Anders Perssons Enka.

{§.3.}
Förre Statdrängen Anders Allin, hvilken innehaft
tjenst vid Hvilsta i denna Socken från 24 Oktober
1865 till den 24 Oktober 1868, anmälte skriftligen
att han, i saknad af arbetsförtjenst, vore i behof af
husrum för sig, hustrun och 3:ne barn, hvadan han an-
höll att Kommunal Nämnden måstte förskaffa honom
sådant.

Som Anders Allin, vid 51 års ålder, är en
fullt arbetsför person, hvilken åligger att sig
och de sina försörja och således ej författnings-
enligt är föremål för fattigvårdsomsorg,
afslogs hans ansökning om understöd från
Socknens fattigvård.

Samma dag uppläst och justeradt.
/David Hermelin/
/C; Bergstedt:/
/L; F; Ståhlberg./
/Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104704.

Personrelationer