Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1906

Anmärkning

I Sockenstugan den 12 Augusti 1906.

Närvarande: Styrelsens ledamöter, utom Herr Lindhe,
samt kretsombuden, utom Herrar
C A Andersson, P. A Lilja, S. Persson
och C. E. Moberg.

{§138.}
Sedan kretsombuden af Styrelseledamoten
Öfverstelöjtnanten Hyltén-Cavallius hälsats väl-
komna genomgick sekreteraren instruktio-
nens samtliga punkter samt de delar
af gällande fattigvårdslagstiftning som
ligga till grund för densamma, hvaref-
ter distriktsledamöterna lämnade om-
buden närmare upplysningar om re-
spektive tjänstgöringsområden.

[MARG: Instruktion af
kretsombuden]

{§139}
Åt tillsyningsmännen och sekretera-
ren uppdrogs att inköpa en ny kok-
spis till Tacktorps kök.

[MARG: Kokspisel t Tacktorp]

{§140.}
Understödstagaren C. L. Carlén från
Nyfors 112 begärde och erhöll fattigvårds-
styrelsens ansvarsförbindelse å kostnaden
för en efterkur vid Hålahults sanatorium
à kr. 1:25 per dag.

[MARG: C. L. Carlén]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig. Starck/
/W. Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104703.

Personrelationer