Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1897

Anmärkning

{1897 11 Sept. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt
lige Nämndens ledamöter.

§106
I en af frejdebetyg åtföljd och
till Nämnden stäld ansökan hade
gårdsegaren, snickeriarbetaren J. A. Olsson an-
hållit om Nämndens förord till att i
sitt i Nyfors, invid Westermarken belägna,
nybyggda gård Lindtorp få försälja
svagdricka i mindre partier än 10 Liter;
och beslöt Nämnden med hänsyn till
platsen lämpliga läge i en inom Mu-
nicipalsamhället tät bebyggd och folk-
rik del, der ej sådan försäljning förut
finnes, lemna sitt bifall till ansö-
kan i fråga

[MARG: {Svagdricksför-
säljning}]

§107
Inför Nämnden företrädde sliparen Carl
Joh. Lindqvist från N:o 45 Sommarviken
med anhållan att kommunen måt-
te ikläda sig kostnaden för hans vård
å lasarett, Af hvilken vård han enligt
nu företedt läkarebetyg på grund af chro-
nisk ledgångsreumatism syntes i behof;
och beslöt Nämnden att Ordf. skulle utfärda
ansvarssedel samt lasarettskostnaderna utgå
ur Kommunens Kassa, hvilka kostna-
der Lindqvist visserligen lofvade - fast föga troligt-
återgälda, hvarjemte han skulle söka
att få intaga blifvande ledig fri-
sängsplats å lasarettet

[MARG: {C. J. Lindqvist
lasarettsvård}]

§108
Föredrogs för förklarings afgifvande hand-
lingar i målet rörande Fors sockens nu
senast mot Lilla Malma socken riktade
kraf på ersättning för till barnaföderskan,
ogifta Anna Mathilda Andersson utgifvet fat-
tigvårdsunderstöd,

{1897 11 Sept. i Sockenstugan}

hvilket kraf Lilla Malma s:n nu
hos Länsstyrelsen bestridit under
förmenande, att bemälda Anna
Mathilda Andersson ej egde hemorts-
i Lilla Malma utan i Dunkers socken;
och beslöt Nämnden, att Ordf. i infordra
de förklaringen skulle vidhålla kraf-
vet mot den kommun der mera-
nämnda Andersson egde sin hemortsrätt,
hvilken hemortsrätt det icke ålåge
Kommunalnämnden utan vederbörande
myndighet att utreda och bestämma

[MARG: {Anna Mathilda
Andersson Dunker}]

§109
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Fors sockens
kraf mot Eskilstuna stad för utgifvet fattig-
vårdsunderstöd åt hustru Elin Maria
Brosell, omtalad i §88 härofvan, hvilket
kraf nu af Eskilstuna fattigvårdsstyrelse
inför Länsstyrelsen bestriddes under
föregifvande att bemälde fattvårdsunderstöd
vore obefogadt, enär afvikne mannen Brosell från
sin nuvarande vistelseort, Christiansstad, sades
hemskicka tillräckligt underhåll åt
sin familj; men som Eskilstuna
fattigvårdsstyrelse i sin förklandeskrifvelse
icke gittat visa eller bestyrka riktigheten
i sina påståenden, beslöt Nämnden att
Ord. i afgifvande förklaringen skulle
vidhålla förberörda kraf mot Eskils-
tuna stad.

[MARG: {Ellen M:a Brosell}]

§110:
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Fors sockens
kraf mot Eskilstuna stad för utgif-
vet fattigvårdsundersstöd åt, i §103 härofvan
omtalade, Smidesarbetaren Casper Constantin

{1897 11 Sept. i Sockenstugan}

Törnstrand och hvilket kraf af Eskils-
tuna fattigvårdsstyrelse bestredes på den
grund, att den omständigheten, att Törnstrand,
som år 1895 i April inflyttat från Nyfors till
Eskilstuna, i October samma år fått in-
flytta i stadens epidem. sjukhus, då han
ej hunnit förvärfva hemortsrätt i Eskils-
tuna, skulle få anses som fattigvård;
men då förklarande styrelsen ej gittat
visa att den ofvannämnda omständigheten
eller Törnstrands inneboende i stadens epide-
miska sjukhus vore fattigvård enligt
1§ i fattigvårdsförordningen, så skulle i infordrade förklaringen
krafvet vidhållas.

[MARG: {Casper Constant.
Törnstrand}]

§111
Inför Nämnden företrädde enkan Carolina
Hallgren från Grindst. 46 med anhållan om
5 kr. i månadshyresbidrag för sig och sina
4 minderåriga barn, af hvilka det sist-
tillkomna vore födt utom äktenskapet; och
beslöt Nämnden vidhålla sitt i §86 härofvan
fattade beslut att hon vid behof
skulle för sig och barnen erhålla
bostad jemte underhåll vid Tacktorp.

[MARG: {Hallgren
Grindst. 46}]

§112
Inför Nämnden androgs att en källare
vore af stort behof vid socknens epidem.
sjukhus; och beslöt Nämnden att en sådan
vid lämpligt tillfälle inom ej för lång
tid måtte uppföras och till en storlek,
att kostnaden härför uppginge till
mellan 100 och 150 Kr, samt uppdrogs
åt de båda tillsyningsmännen vid sjuk-
huset Herrar C. A. Thorild och O. Eriksson
att verkställa Nämnde beslut.

[MARG: {källare vid
Epidem. sjukh.}]

§113
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-

{1897 11 Sept. i Sockenstugan}

ledamot att Enkan Anna Math. Carlsson
fr. Westermarken 37 begärt äfvensom, enär
hon hade 3:ne oförsörjda barn, deraf vore
i stort behof, ett understöd af fem kr. i månaden
till hyra; och beslöt Nämnden att för
nu tillstundande vinterhalfår tilldela
henne ett hyresbidrag af tjugofem Kronor,
som qvartalsvis skulle af henne få
afhemtas med 12,50 hvarje gång hos vice
ordf. Herr S. Starck, men skulle hon
ifall af vidare understödsbehof intagas
vid Tacktorp.

[MARG: {Enk. Math. Carls-
son. W.marken 37}]

§114.
Med anledning af Konungens nu tillstundande
25 års jubileum beslöt Nämnden,
att de fattige vid Tacktorp skulle
på hufvudjubileumsdagen få extra förplägning,
bestående af särskild tillagad middag
jemte kaffe.

[MARG: {Hjonens bespis-
ning, Tacktorp}]

§115
Beslöts att protokollet skulle justeras
af Herrar C, A, Thorild och C Ax,
Borgström.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104702.

Personrelationer