Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1894

Anmärkning

{1893 den 11 September vid Syn å}
{Slagterier å följande ställen inom kommunen.}

Närvarande voro undertecknad ordföran
de, samt Herrar Starck, Thorild, Westers-
son och H. Persson

§118.
På sätt näst föregående § föreskrifver
sammanträffade nu nämndens leda-
möter och företog syn å följande lä-
genheter der slagteri bedrifves eller beredning
af matvaror förekommer, nemligen:

Vid {Rosendahl} bedrifves tillredning af
charkuterivaror i en innanför tvättstugan
belägen kammare med tapetväggar, då
nu upplystes att denna rörelse kommer
att upphöra den 1 instundande Oktober
ansågs vidtagande af särskilda åtgärder
för lämpligare anordning ej erforderliga.

Vid {Lundby f. d. tegelbruk} bedrifves af A. F.
Carlsson slagterirörelse i rätt stor omfatt-
ning; och förelades nu egaren att låta bort-
taga det nuvarande bristfälliga golfvet
samt inlägga nytt golf af spontad plank
med lutning mot en tät afloppsränna

{1894 den 11 September}

för att lätt kunna spolas och rengöras;
att väggar tak och dörr skola inpanelas
med bräder som oljemålas för att lätt kun-
na rengöras; att löst slagtbord anskaf-
fas af tät hopdrifven plank för att hindra
orenlighet intränga i fogarne, hvarjemte
från gödselstacken bör göras täckdike mot
lergropen för att afleda dagvatten och
flytande orenlighet; skolande allt detta
vara verkstäldt före den 1 Maj nästkom-
mande år, vid vite för underlåtenhet
att fullgöra någon af nämndens nu
gifna föreskrifter af tio kronor.

Vid {Flacksta} bedrifves slagterirörelse af
C. D. Johansson, hvilken ålades att före
den 1 Maj nästkommande år inlägga
nytt golf i stället för det förut varande ut-
nötta, att låta inpanela taket och sten-
väggen samt dörren med bräder, som olje-
målas för att lätt kunna rengöras allt vid
vite för underlåtenhet att fullgöra någon-
dera af nämndens nu gifna föreskrifter
af tio kronor.

Vid {Flacksta Soldattorp} bedrifves slagteri-
rörelse af C. J. Johansson, hvilken ålades att
före den 1 Maj nästkommande år inlägga
golf af spontad plank med lutning mot
tät ränna för orenlighetens bortförande, att
väggar, tak och dörr skola klädas med
bräder samt oljemålas för att lätt kunna
rengöras vid vite för underlåtenhet här-
utinnan af tio kronor.

Vid {Ahlsätter} bedrifves af Lars Erik Larsson
tillredning och insaltning af matvaror
och fanns här intet att anmärka an-
nat än mot ett väggfast arbetsbord, hvilket
egaren förband sig ersätta med löst så-
dant af väl hopdrifven plank för att hindra

{1894 den 11 September}

orenlighet samla sig i springorna.

[MARG: {Helsovårdsärenden}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 11 Oktober 1894
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104701.

Personrelationer