Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1890

Anmärkning

{1890 den 11 Oktober


{i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar C.A. Thorild,
P.G. Andersson, J.G Andersson
H. Persson, S. Persson, J.E.
Jonsson och Fattiggårdsföre-
ståndaren P.J. Pettersson

§121.
Protokollet för nästföregående samman
träde upplästes och godkändes samt
underskrefs af tvänne af nämndens leda-
möter.

[MARG:{Protokollet}]

§122.
Herr H. Persson anmälde, att gossen David
Gillström, som varit hos honom under
senaste året, nu kommer att derifrån
afflytta den 24 Oktober; och beslöt nämn-
den att han då skall intagas vid fattig-
gården Tacktorp

[MARG:{David Gillström
till
Tacktorp}]

§123
Nämnden delgafs en skrifvelse från Streng-
näs Idiotanstalt rörande der intagna
flickan Calla Elisabeth Carlsson samt
innefattande begäran att hon måtte
der få qvarstanna tills
hon fyllt 20 år; och beslöt nämn-
den, att skrifvelsen härom skall
bland Kommunens handlingar förvaras.

[MARG:{Calla El. Carlsson}]

§124.
Nämnden beslöt godkänna till utbetal
ning af Kommunens Kassa ett till en-
kan Bergman vid Carl Gustafs Stad
lemnadt understöd af fyra Kronor

{1890 den 11 Oktober}

äfvensom ock läkarearvode för henne
med fem Kronor

[MARG:{Carolina Bergman
fr.
Carl Gust. Stad}]

§125.
Ordföranden hade tilldelat understöd till
aflidna frånskilda hustru Johanna Gustafva
Hellquists båda barn Ernst Leonard vid
Sommarviken med 8 Kronor och Anna
Sofia Josefina vid Björktorp med 10 Kronor,
hvilka belopp skulle återsökas af Eskils-
tuna Stad der förenämnda båda barn an-
ses ega hemortsrätt; och beslöt nämn-
den tillika att för barnen i fråga skall
utgå underhåll med 8 Kronor i månaden
för den förre och 6 Kronor för den
senare.

[MARG:{Hustru Hellquists
barn fr. Eskilstuna}

§126.
Till Sockneombud att närvara vid blifvan-
de mantalskrifning med Fors Socken för
nästkommande år utsåg nämnden bland
sina ledamöter ordföranden, förvaltaren
A. Svedin, vilken äfven skall ega meddela
uppgift om dem, som för fattigdom,
ålderdom samt sjuklighet böra befrias
från utgörande af personella utskylder.

I händelse af förfall för den nu utsedde,
skall vice ordföranden inom nämnden, Gods.
egaren S. Persson å Lagersberg inträda i
hans ställe med samma åligganden och befo-
genhet

[MARG:{Mantalsskrifningen}]

§127
Beslöts att till enkan Gustafsson i
Marielund barn skall lemnas till kläder,
hvarföre kostnaden skall utgå af hund-

{1890 den 11 Oktober}

skattemedlen.

[MARG:{Kläder åt barn}]

§128
Upprättades af nämnden följande förslag till
Stat för nästkommande år

{Utgifter}
{Till fattigvården}
Lön och kost åt föreståndaren med fam. 704-
Lön och Stat å dräng 375
Lön och kost å piga 160
Läkarearvode 75
Till predikobiträde vid Tacktorp 50
Kläder och underhåll åt hjon vid Tacktorp 2660-
för underhåll af hus, dragare o ch invent 600

Onera 100
För uppförande af magasinsbyggnad 600
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 1600
Till hjon utom anstalten 1200
Till Extra och oförutsedda behof {476} 8600

{Till öfriga behof}
Lön till barnmorskan 200
Lön till fjerdingsman och brandrotem 330
Ränta och amortering af jernvägsskulden 900
Til skrifmaterialier och protokollsföring 500
jura Stolae till Pastor samt för prestuppbörden 200
Till Oförutsedda behof {370} {2500} 11100

{Inkomster, som ej behöfa uttaxeras}
Beräknad afkastning vid Tacktorp 3000
Af Eskilstuna Stad för Westermarken 250
Hundskatte-och Bränvinsmedel {600} 3850

{Erforderlig uttaxering}
Till fattigvården: 34000 fyrkar á 15 öre 5100
Till Öfriga behof: 34000 fyrkar á 8 öre {2720 7820}
Beräknad afkortn 570 11,100

[MARG:{Staten}]

{1890 den 11 Oktober}


§129
Föredrogs ett uppå Fattigvårdsstyrelsen i Fogdö Socken
gjord ansökning meddeladt Landshöfdinge
Embetets Utslag den 1 sistlidne Augusti,
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd ersätta
Fogdö Socken kostnaden för pigan Brita
Lovisa Carlssons och hennes barns underhåll,
på den grund, att hon förklarats vara äkta
hustru till drängen Carl August Lindholm
från Hättan under Hagby; ock beslöt nämn.
den lemna ordföranden i uppdrag att hos
Kammar Rätten öfverklaga berörda utslag
då Brita Lovisa Carlsson och hennes barn haft
fattigunderstöd af Fogdö Socken alltsedan
år 1877

[Marg:{Fogdö Socken
Carl Aug Lindholms
hustru B.L. Carlsson}]

§130
Barnmorskan Edla Blomquist hade begärt
förhöjning af sin lön från 100 till 200 Kronor,
hvilket, ock nämnden beslöt förorda samt
att i Staten för nästkommande år upptaga
sistnämnda belopp såsom hennes lön

[MARG:{Löneförhöjning
åt Barnmorskan}]

§131
Efter Lars Andersson i Wäsby, Lijsta Socken
hade arfsmedel bekommits för Maria Christina
Andersson i Westermarken N:o 44, af hvilka
arfsmedel förbemälda Maria Christina
Andersson erhållit fem Kronor hvilken utbe-
talning af nämnden godkändes.

§132.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Örebro Län utslag den 6 Oktober, hvari-
genom Lerbäcks Socken i Örebro Län blif-
vit ålagd ersätta Fors Socken sjukvårdskost

{1890 den 11 Oktober}

nad för Per Viktor Lundberg; som ersättningsbelop
pet redan blifvit inbetaldt, skulle utslaget bland
Kommunens handlingar förvaras.

[MARG:{P.V. Lundberg
Lerbäcks S:n.}]

§133
Med företeende af läkarebetyg hade ogifta
Olivia Sjöstedt från Johanneberg anhållit
om understöd, hvilket ock beviljades hen-
ne; men då hon eger hemortsrätt inom
Eskilstuna Stad skulle beloppet af nämn
da samhälle återsökas.

[MARG:{Olivia Sjöstedt
Eskilstuna}]

§134
Föredrogs skrifvelse från ordföranden i Göt-
lunda Sockens fattigvårdsStyrelse med an-
svarsförbindelse för kostnaden för vård
om drängen Carl August Carlsson, hvilken
numera aflidit å fattiggården; och
beslöts skrifvelsens läggande till hand-
lingarne.

[MARG:{C.A. Carlsson
Götlunda}]

§135
Beslöts att detta protokoll Skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

[{Marg: Protokollet}]

Som ofvan

/A Svedin/

Justerad

/H: Persson/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104697.

Personrelationer