Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 11.November 1899.}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter med
undantag af Herr A.J.Korell,som
anmält laga förfall.

{§159}
Föredrogs Husby-Rekarne fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande framstälda,
för förklarings afgifvande hit remitterade,an-
sökan att af Fors socken erhålla ersättning för
till statdrängen Carl Carlssons hustru utgifvet
understöd fem kronor;men då sökande sty-
relsen uppgifvit att skiljobref makarne
emellan ännu ej af Domkapitlet i Strengnäs
utfärdats ehuru Kongl Maj:t dömt till skill-
nad i deras äktenskap,beslöt Nämnden,som
ansåg att mannen till dess vore skyldig att
försörja sin familj,på denna grund bestrida
krafvet,och anmärktes tillika att läkare-
betyg,styrkande hustruns förvärfsoförmåga
saknades.

[Marg:Statdrängen Carl
Carlssons hustru från
Husby-Rekarne]

{§160}
Från länslasarettet hade anhållits om ansvars-

{I Sockenstugan den 11.November 1899.}

sedel för der intagne arbetaren A.R.Lindblom,
född år 1848,hvilken många år vistats och
bott i Nyfors,och beslöt Nämnden,som ej kun-
de utröna hvarest han vore mantalsskrifven
ehuru detta bort vara vid Sommarviken i Ny-
fors,lemna sådan förbindelse.

[MARG:A R.Lindblom
å lasarettet]

{§161.}
Fabriksarbetaren A.K.Fagerström,född 1851,
från Brödraborg i Nyfors,som en längre tid
legat på lasarettet,skulle enligt derifrån
ankommet meddelande utskrifvas såsom o-
botligt sjuk.och uppdrog Nämnden åt
undertecknad ordförande att,efter ta-
gen kännedom om huru länge hjelp
utginge ur den sjukkassa Fagerström till-
hörde,antingen söka utackordera ho-
nom eller låta intaga honom vid fat-
tiggården.

[MARG:A.K.Fagerström]

{§162.}
Enkan Anna Jonsdotter,92 år gammal,
mantalsskrifven i Gillberga socken,men
boende hos sin i knappa omständigheter va-
rande son arbetaren Erik Eriksson i Tallstu-
gan,hade gjort hemställan om understöd,
hvarefter Doctor R.von Post på anmodan un-
dersökt henne och förklarat att hon vore
oförmögen försörja sig sjelf.Med anledning
häraf beslöt Nämnden tilldela henne åtta
kronor i månaden från och med den 1 den-
nes samt af Gillberga socken der hon,
som hitflyttat för omkring 20 år sedan,torde
ega hemortsrett,utsöka beloppet

[MARG:Anna Jonsdotter
fr.Gillberga
§ 2/00 § 6/01]

{§163.}
Af Herr C.A.Thorild utbetalde tio kronor
till kontoristen Victoria Lindqvist för innehållande af
utskylder af i Fors skattskyldiga arbetares vid Dahl-
grens fabrik aflöning beslöt Nämnden ersätta ur

{I Sockenstugan den 11.November 1899}

kommunens kassa

[MARG:Indrifnings ersätt-
ning.]

{§164.}
Herr C.S.Starck förmälde att sliparen
C.G.Hallqvists enka,vid Lindtorp,låg för
döden och att han,då hennes tvenne barn
saknade vård och underhåll,lemnat fem
kronor till husvärden att användas för fa-
miljen.Med bifall härtill uppdrog Nämn-
den åt Herr Starck att efter blifvande om-
ständigheter vidtaga de åtgärder och lemna
familjen den hjelp han kunde finna be-
fogade.

[MARG:Slip.Hallqvist enka
Lindtorp]

{§165.}
Herr J.E.Widlund förmälde att den i §
143 senast omnämnde Johan David Carlström
vårdades af sin fader samt tillstyrkte ett under-
håll af fem kronor i månaden till Carlström.
Detta blef af Nämnden bifallet.

[MARG:J.D.Carlström
fr.Tholan]

{§166.}
Till Herr C.A.Borgström hade Slagta-
ren G.Larsson i Johanneberg gjort fram-
ställning att kommunen måtte överta-
ga vården af ett af hans förra piga Walborg
Davida Eriksson,född 1881,framfödt barn;men
afslog Nämnden denna framställning under
förklaring att,derest Walborg Davida Eriksson
med läkarebetyg styrker sig vara oförmögen
att försörja sig och barnet,Nämnden då vill,
derest ej andra omständigheter mellankom-
ma,gå i författning om deras intagande
vid fattiggården.

[MARG:Walborg Davida Eriks-
son fr.Johanneberg]

{§167}
Godkändes af undertecknad ordförande och Herr
C.A.Thorild uppgjordt förslag å de personer som böra befrias
från erläggande af mantalspenningar år 1900.

[MARG:Befrielse från man-
talspengar.]

{§168.}
Af de medel,som af Malmö barnhusfond ställts

{I Sockenstugan den 11.November 1899}

till Länsstyrelsens förfogande,beslöt Nämnden
söka bidrag för vid Anstalten för sinnes-
slöa barn i Strengnäs intagna Calla Eli-
sabet Carlsson och Lars Gustaf Larsson.

[MARG:Malmö barnhusfond]

{§169.}
Protokollet.skulle justeras vid nästa sam-
manträde

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H.Persson/

Justeradt

/C.Hyltén Cavallius/

/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104696.

Personrelationer