Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1893

Anmärkning

{1893 den 11 November i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter utom Herrar S. Persson och
C.A. Thorild, hvilka låtit an-
mäla förfall

§195.
Gelbgjutaren Larssons hustru, boende i Eskils-
tuna Smedjegatan N:o 11 företrädde och
begärde understöd för aflidne trädgårds
mästaren Gustaf Westerbergs son Gustaf
Wilhelm Westerberg, 6 år gammal, hvil-
ket beviljades med tre Kronor i måna
den från och med den 1 instundande
Januari; emot beslutet anmälde un-
dertecknad ordförande reservation un-
der yrkande att nämnden skulle vid-
blifva det beslut, angående denna gosse,
hvilket innefattas i §114 för den 27 Augu-
sti sistlidet år.

[MARG:{Gust. Wilh. Westerberg}]

§196
Nämnden delgafs en Skrifvelse från
Sysslomannen vid anstalten för Sinnes-
Slöa barn i Strengnäs, i hvilken skrif-
velse meddelades, att den i § 152 i pro-

{1893 den 11 November i Sockenstugan}

tokollet här ofvan nämnda gossen
Carl Ludvig Andersson från Rosendahl
å Björktorps egor icke kunnat inta-
gas å anstalten.

[MARG:{Carl Ludv. Andersson
fr. Björktorp}]

§197.
Vid föredragning af inkomna ansöknin
gar om rätt till försäljning af malt-
drycker till afhemtning beslöt nämn-
den att ytterligare uppskjuta behand-
lingen häraf, intill dess Kommunal-
Stämmas utlysande förestode.

[MARG:{Maltdrycksförsäljning}]

§198.
Förre drängen Anders Jonsson från
Öhmanstorp i Kloster Socken, född
den 14 Januari 1839, hade begärt under-
stöd af Rothoffska fonden, hvartill
han enligt testamentet vore berätti-
gad; och beslöt nämnden bevilja
honom tills vidare 25 Kronor om
året att utgå från och med näst-
kommande års ingång att halfvårs-
vis uppbäras den 1 April och den
1 Oktober hvarje år.

[MARG:{Anders Jonsson
Rothoffska fonden}]

§199.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den
24 Sistlidne Oktober, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd er-
sätta fattigvårdskostnad för pigan
Anna Kristina Olsdotter (Tillbom);
och skulle utslaget till framtida
kännedom och efterrättelse förvaras.

[MARG:{Anna Chr:a Olsdotter}]

§200.
Nämnden delgafs Konungens Befall

{1893 den 11 November i Sockenstugan}

ningshafvandes i länet utslag den 27
sistlidne oktober hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagd ersätta fattig-
vårdskostnad för enkan Anna Maria
Andersson. Och skulle nämnden åt-
nöjas med det gifna utslaget hvar-
jemte i protokollet skulle anteck-
nas att bemälda enkan Anna Maria
Andersson till Kommunens Kassa åter
betalt dels 10 Kronor, af Eskilstuna
Stad erhållet understöd, dels ock 8 Kronor,
kostnaden för hennes forslande till fattig-
gården, eller tillsammans Aderton Kro-
nor.

[MARG:{Anna M:a Andersson}]

§201.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den 27
sistlidne Oktober, hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagd ersätta fattig-
vårdskostnad för enkan Anna Ma-
thilda Lindholm; ock skulle nämn-
den åtnöjas med det gifna utslaget,
hvilket skulle till framtida känne-
dom och efterrättelse förvaras.

[MARG:{Anna M:a Lindholm}]

§202.
För påminnelsers afgifvande föredro-
gos handlingarne i fattigvårdsmålet
rörande lasarettskostnad för pigan
Carolina Sofia Jansson, hvarom §165
i protokollet här ofvan omförmäler;
och skulle ordföranden ega afgifva
infordrad förklaring och dervid yrka
bifall till den gjorda framställnin-
gen.

[MARG:{Carolina Sofia Jansson}]

{1893 den 11 November i Sockenstugan}

§203.
Beslöts att förre drängen Anders Persson
från Åsby, född 1823, och Pigan Greta
Lovisa Andersdotter derstädes, född
1831, hvilka båda äro orkeslösa, Skola
från och med den 1 instundande
December erhålla hvardera erhålla
ett understöd af två Kronor i må-
naden att utgå tillsvidare, i hvil-
ket fall de båda tillsvidare få
qvarbo vid gården och derifrån er-
hålla en del understöd.

[MARG: {Anders Persson
och
Greta Lovisa Andersdr}]

§204.
Beslöts bemyndiga ordföranden att
göra vederbörliga ansökningar om
understöd af dels landstingets medel
dels Malmö Barnhusfonds medel
för Carl Daniel Schelers underhåll
vid allmänna institutet för döfstum
ma och Calla Elisabeth Eriksdotter
Carlssons underhåll vid anstalten
i Strengnäs för sinnesslöa barn.

[Marg:{Ansökningar om bidrag}]

§205.
Uppå framställning beslöt nämnden
tilldela enkan Kristina Pettersson i
Erikslund en ½ famn ved, som inköpes
af ledamoten Herr A.J. Westersson

[MARG:{Cristina Pettersson
fr. Erikslund}]

Som ofvan

/A.Svedin/

Justeradt

/Sig Starck/
/O. Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 november 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104695.

Personrelationer