Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1885

Anmärkning

{1885 den 11 Juli.}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar L. Pettersson
O. Eriksson
A.G. Andersson och
P.G. Andersson

§47.
Då från Stora Malms icke velat godkännas det af
Fattigvårds Styrelsen enligt §45 här ofvan gjorda
erbjudande i afseende å kostnaden för arbets-
karlen P.G. Petterssons begrafning beslöt nu
Nämnden hänvisa Stora Malms Socken att hos
LänsStyrelsen söka få bestämdt beloppet af den
ersättning, som skall för P.G. Pettersson betalas,
hvarvid jemväl skall göras den invändning,
att P.G. Pettersson vunnit hemortsrätt inom Stora
Malm.

[MARG:{P.G. Pettersson}]

§48.
Nämnden besigtigade Fattighuset och beslöt att föl-
jande reparationer skola der ega rum, nemligen:
fönsterna målas ut- och invändigt
Spricka i Kakelugnen uthugges och repareras
Väggarne i Gubbarnes rum omrappas
Taket i samma rum omdiktas
Vid golfvet vid fönstret i samma rum tätlist
Förstugans golf repareras
Trappan tjäras och vattenlisten repareras.
Ordföranden jemte Herr L. Pettersson skall om
besörja utformandet af dessa arbeten.

[MARG:{fattighuset}]

§49.
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid
nästa sammanträde.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

Den 15 Augusti uppläst och justeradt
/L.Petterson./
/A;G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104691.

Personrelationer