Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Fors Socken sammanträde i Socken-
stugan den 11 December 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. U. Bergstedt,
vice Ordföranden Herr G. A. Svedin samt
Herr P. G. Andersson i Kohlsta,
Herr A. G. Andersson i Kohlsta,
Herr Anders Andersson i Faskunge,
Herr G. Lundquist i Rosenholm och
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes un-
derhållet till dem för nästkommande års första hälft sålunda:

A.) {Inom fattighuset.}
1:o) Förestånderskan Catharina Persdotter från Westermarken erhåller får
hvarje månad i ett för allt Kronor 3:50
Grafikation för halfår Kronor 2:-
2:o Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 28.]
3:o Enkan Maria Ersdotter, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: döde]
[MARG: död]
4:o Enkan Maja Lisa Nord fr. Hörnhammar, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 19.]
5:o f.d. Pigan Catharina Persdotter fr. Båtsmansbacken, för
hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 01.]
6:o Lars Larssons Enka fr. Båtmansbacken, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG:08.]
7:o f. d. Hemmansbrukaren Fredrik Schefting, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 96.]
8:o Enkan Maja Brita Jäderfors fr. Båtmansbacken
för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 03.]
9:o Lars Larsson fr. Sofielund, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 04.]
10: Samme mans hustru för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: 01.]
11:o Enkan Anna Brita Flodin fr. Lustigstugan,
för hvarje månad Kronor 3:-
samt såsom liggande sjuk för hvarje månad Kronor 1:-
[MARG:85.]

B) {Utom Fattighuset}.
1:o Lars Peter Ersson fr. Lugnet, för hvarje månad Kronor 1,40
[MARG: 15]
2:o Jonas Anderssons Enka fr Flackersta, för hvarje månad Kronor 2,40.
hyreshjelp för halfår Kronor 5:-
3:o Aflidne Lars Anderssons Enka, för hvarje månad Kronor 1:-
hyreshjelp för halfår Kronor 6:-
4:o Arbetskarlen Per Perssons Enka fr. Westermarken, Kronor 5:-
hyreshjelp för halfår
samt till ved Kronor 6:-
5:o f.d. Statdrängen Sven Svensson (f.1810) med hustrun (f. 1815)
från Mesta för hvarje månad Kronor 3:-
hyreshjelp för halfår Kronor 5:-
[MARG: Sven Svensson död i Januari]
6:o f.d. Pigan Maria Ahlström fr. Lagersberg, för månad Kronor 2:-
7:o Enkan Lisa Bergstedt (f.1812) fr. Hagby, för månad Kronor 2:-

{§2}
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes underhållet till
dem för nästkommande år första hälft sålunda:
1:o Förrymde Smeden Holmströms döttrar, Lotta f. 1867 och Thilda f.1872
hos modren på Westermarken, för hvarje månad Kronor 4:-
2:o Torp. Nils Pelssons från Svartkällan dotter Anna
Charlotta (14 år), hos modren, för hvarje månad Kronor 1:50
[MARG:obs]
3:o Enkan Sjöqvists fr. Westermarken 2 barn hos modren
vid Berga, för hvarje månad Kronor 3:-
[MARG: Anna 67, Anders 68, Emma 72, Carl 75]
4:o Aflidne Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Tilda
Catharina hos Lundström vid Wipptorp för hvarje månad Kronor 5:-
[MARG:63]
5:o Samme mans dotter Augusta hos Carlsson vid Hvilsta
Grindstuga, för hvarke månad Kronor 5:-
[MARG: 66]
6:o Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August
hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga Kronor 3:33.
7:o förre Soldaten Gustaf Bolivars dotterson hos mormodren
för hvarje månad Kronor 3:-
samt till skodon för halfår Kronor 3:-
[MARG: 67]
8:o Ogifta Albertina Perssons Son Carl Wilhelm hos
Enkan Brita Karlsdotter vid Klastorp under
Ribbingelund, för hvarje månad Kronor 5:-
9:o Aflidna Christina Catharina Carlsdotters son Johan
Adolf från Westermarken hos hustru Norman vid
Asplund, för hvarje månad Kronor 8:-
derjemte skulle ordföranden ega att i händelse af behof
lemna erforderligt bidrag till linne.
[MARG: 68]
10:o samme persons dotter Anna Concordia, hos mormodren,
Carl Olssons enka vid Gärtre, för hvarje månad Kronor 5:-
[MARG: 67]
11:o samme persons dotter Emma Carolina hos gjutaren
Sandberg vid Munktells, för hvarje månad Kronor 5:-
[MARG: 63]
12:o Aflidne faktoriArb. Borgmans enkas dotter Catharina Wilhelmina
hos E. Nilssons enka i Skölby, för varje månad Kronor 3:-
13:o Aflidne Skolläraren S. W. Österbergs 3 barn: Anna f. 1863,
Emil f. 1869 och
Alma f. 1865 hos modren, för hvarje månad Kronor 6:-
Till kläder för halfåret Kronor 10:-
Till ved för halfåret Kronor 6:-
14:o Enkan Christina Sofia Anderssons i Kohlsta 3 barn,Erik f. 1864,
Anders f. 1866 och Carl f. 1869 alla hos modren,
för hvarje månad Kronor 4:-
[MARG: utgår]
15:o Aflidne Gustaf Perssons vid Hof mindre vetande son Carl
Oskar hos Moberg vid Frönäs, för hvarje månad Kronor 8:-
[MARG: 62]
16:o Samme mans son Wilhelm Gustaf hos Axelsson vid Kälby
för hvarje månad Kronor 5:-
[MARG: 62
drängen Gustaf Andersson
vid Tunafors qvarn]
17:o Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Andersson
i Solskenet, Lijsta Socken, för hvarje månad Kronor 5:-
[MARG: 68]
18:o förre Statdrängen Gustaf Anderssons vid Hagby dotter
Elina Josefina f. 1872 hos skomakaren Löfgren
vid Lundby för hvarje månad Kronor 5:-
19:o Samme mans dotter Maria Johanna f. 1865 hos Enkan
Forslund vid Hagby, för hvarje månad Kronor 5:-
20:o Samme mans son Carl Evald f. 1868, hos Lars Olsson
vid Löflund för varje månad Kronor 5:-
21:o f.d. Statdrängen Olof Anderssons Enkas från Mesta
4 Barn: Carl Johan f.1864, Maria Wilhelmina f. 1866, Adolf
Fredrik f. 1869, och Anna Mathilda f. 1872, för hvarje månad Kronor 5:-
samt hyreshjelp för halfår Kronor 5:-
22:o Aflidne Arbetskarlen Lars Philip Hallquist från
Ståhlfors 3 barn hos modren, dersammastädes, för hvarje
månad Kronor 2:-
[MARG: Carl 68, Frans, Selma 71]
23:o Sliparen Per Gustaf Hultgrens 2 barn hos modren Clara
Christina Lundholm Kronor 5:-
[MARG:1.765]

{§3}
Nämnden beslöt att till hvartdera af de i fattighuset intagna
hjon skulle såsom julkost bestås 20 skålpund bröd, 10 skålpund Kött samt
1,50 Kronor i kontant, hvarförutom skulle till de utom fattighuset
boende underhållstagare skulle bestås 3 lispund bröd och 21/2 lispund Kött;
och skulle julkosten uppköpas och utdelas af And. Andersson
i Faskunge och A. G. Andersson i Kohlsta, hvilka för sitt besvär
härmed erhålla 1 Krona hvardera i ersättning.

Tillika beslöts, att hvarje i Fattigstugan intaget underhålls-
hjon skulle erhålla väf till ett linne.

{§4.}
Beslöts att Förestånderskan i Fattighuset skulle, då så erfordrades,
få antaga biträde vid tvättning af Fattighjonens linne, hvarför kost-
naden skulle af kommunens medel gäldas.

{§5.}
Statdrängen Anders Axelsson från Kälby och hans hustru hade
anhållit om understöd från Rothoffska fonden, hvilken ansökning
blifvit af Testamentsexekutorn Herr E. Hemning förordad, i händelse
Kommunens Kyrkoråd och Kommunal Nämnd ansåge ifrågavaran-
de personer vara deraf i behof; och då Nämnden hade sig före-
nämnde makars nödstälda belägenhet bekant ansågs att före-
slagna understödet, 50 Kronor per år, böra dem tilldelas från och
med år 1877; Härom skulle protkollsutdrag delgifvas Kyrkorådet
och dess yttrande i saken afvaktas.

{§6.}
Föredrogs i och för förklarings afgifvande Konungens Befallnings-
hafvades, remissresolution af den 20 sistlidne November uppå Styres-
mannens vid Gevärsfaktoriet ansökning af den 17 i samma månad an-
gående Enkan C. Norstedt; Och beslöts att såsom förklaring aflemna
protokollsutdrag för den 6 November samt derjemte framhålla, att
Styresmannens uppträdande i denna sak vore obefogadt.

{§7.}
Likaledes föredrogs i och för förklarings afgifvande Konungens Be-
fallningshafvandes remissresolution af den 10 sistlidne November uppå
Styresmannens vid Gevärsfaktoriet skrifvelse af den 7 i samma månad
angående Enkorna C. Sandberg, M. C. Lundgren, C. Westerlund och
J. M. Löfgren; och beslöts att i den afgifvande förklaringen fram-
hålla det denna skrifvelse vore i hög grad obefogad och ej förtje-
nade minsta afseende.

{§8.}
Företogs auktion för upphandling af barrved, femton (15) famnar
för fattighusets behof att levereras i mån af behof och efter
skeende reqvisition.

Lägsta anbudet Tretton (13) Kronor per famn barrved, blan-
dad gran och tall af fullgod beskaffenhet gjordes af Anders
Andersson i Faskunge för Brukspatronen C. Zethelius´räkning;
och blef detta anbud af nämnden antaget.

{§9.}
Att Lördagen den 30 dennes kl. 10 f. m. sammanträffa hos Herr Ordfö-
randen att justera detta protokoll utsågos Herr G. A. Svedin och
A. G. Andersson i Kohlsta.

Uppläst och godkändt
/C; Bergstedt:/
/A. Svedin./
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104687.

Personrelationer