Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1897

Anmärkning

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens utom
Herr C, Ax, Borgström

§157
I likhet med föregående år
beslöt Nämnden, att julpengar
skulle de fattige tilldelas och
att följande personer erhölle
fyra Kronor hvardera, neml:

{Af Rothoffska fonden}

Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4 Kr.
Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4 -
Olof Ersson vid Lagersberg {4 - } S:a 12 Kr


{Westermarkens fattige}

Gust. Olsson Bing i N:o 44 4 Kr.
Enkan Carin Ersson i N:o 2 4 -
Enkan Greta Andersson i N:o 44 4 -
Enkan Carolina Math:a Svensson i N:o 3 4 -
Erik Erssons enka i N:o 11 {4 - } S:a 20 kr.

[Marg:{Julpengar}]

§158

Åt följande personer beslöt Nämnden
tilldela en half famn ved hvar, neml:

Gust. Olsson Bing i N:o 44 Westermarken
Enkan Greta Andersson i N:o 44 Westermarken
Enkan Carin Ersson i N:o 2 Westermarken
Enkan Carolina Math:a Svensson i N:o 3 Westermarken
Enkan Lovisa Eriksson i N:o 5 Westermarken
Enkan Lindberg i N:o 29 Westermarken
Enkan Clara Lundin i N:o 4 Westermarken
Enkan Stina Andersson i Larslund
Enkan Anna Sofia Widerholm i Carl Johanstorp
Enkan Anna Holmström i Wegersberg
Enkan Westergren i Gustafsberg

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

Enkan Emma Charl:a Pettersson i Erikslund
Enkan Agnes Larsson i Johanneberg
Enkan Westerberg i Grindstugan N:o 15
Enkan Landin i Lindtorp
Enkan Catarina Söderbäck i Grindst. N:o 8
Enkan Ida Carlsson i Grindst. N:o 7
Enkan Math:a Lidström i Lorensberg B.
Enkan Palmstedt vid Med Skjulsta eger

och åtog sig ledamoten Herr O. Eriksson
att till nu nämnde personer öfver-
lemna bemälde ved af torr och
god beskaffenhet och för ett pris
af tio Kr 50 öre per famn.

[MARG:{Julved}]

§159.
Genomgicks förteckningen öfver de
hjon , som ej äro intagne vid
fattiggården, och bestämdes deras
underhåll för nästkommande
halfår sålunda:

{Äldre fattige:}
5. Enkan Johanna Berglund i Eskilstuna
får i hyreshjelp, 1:ste April och 1:ste Oct 12,50
12. Charlotta Christina Björklund från
Hörnhammar för månad 3,00
22.Enkan Sofia Wilhelmina Bergendahl hos
f. soldaten Palm å Berga eger för qvartal 33,-
F.L Nilsson i Grindstugan 7 i qvartal 15,-
Enkan Johanna Jansson i Hagby i qvartal 6,25
Enkan Matt:a Lidström Lorensberg i månad 6,-
Enkan Sofia Olsson i Fridhen i månad 2,-
f. pigan. Joh Pettersson Karlshäll i månad 4,-

{Fattiga Barn}

f. pigan Hilma Gillerströms 2:ne barn hos
statdrängen Andersson vid Sahl i månad 16,-
Aflidne Makarne Lännströms
2 barn hos Odensalagärdet i månad 10,-

{1897 11 Dec i Sockenstugan}

{Fattige från Westermarken}

Gustaf Olsson Bing i N:o 44 för månad 4,-
Enkan Carin Ersson i N:o 2 för månad 4,-
Enkan Charlotta Ågren i Björktorp för månad 6.-
Enkan Stina Andersson i Larslund för månad 4,-
Enkan Carolina Math:a Svensson 4,-
Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 för månad 4,-
Enkan Anna Pettersson i N:o 22 För månad 2,-
Enkan Greta Andersson i N:o 44 för månad 4,-
Smeden Thunholm i N:O 29 för månad 3,-
Enkan Clara Lundin i N:o 4 för månad 5,-
f. smidesarbetaren And. Ev.
Berggren i N:o 38 för månad 4,-

{Från Eskilstuna Stad}

Enkan Maria Christina Lindberg fr. Carl Johanstorp qvartal 12,-
f. sm.arb. Frans Aug Pettersson i Äppelviken i qvartal 15,-

{Från Strengnäs Socken}

Flickan Ida Wilhelmina Björling
hos arrend. Björklund vid Lilla Ekstugan i qvartal 12,50

{Från Westra Vingåker Socken}

Gossen Carl Olof Berg hos morfadren soldaten
A. Fr. Berg vid Löppinge soldattorp i qvartal 24,-

{Från Stockholms Stad}

Gossen Carl Sunne Carlsson Ingman
hoss gårdfarihandl G.A. Carlsson i Kina i månad 6,-

[MARG:{Halfårsunderhåll}]

§160
Följande Kommunens hjon skulle
antecknas i protokollet såsom varande
intagne å nedannämnde ställen neml:

{Vid Nyköpings Hospital}

Smidesarb. F.L. Fundberg fr. Kina i Nyfors §168. 1896
Smidesarb. Joh. Alb. Bågnholms hustru från Grindst. 52,
Smidesarb. Joh. Aug Pettersson från Nyfors N:o
som fått löfte att snarast bli dit intagen

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

{Vid Wadstena Hospital}

Stenarb. Theodor Ferdinand Molin
från Westermarken; dessa alla
vid hospital intagn mot en afgift
af 50 öre per dag.

{Vid Idiotanstalten i Strengnäs}

Flickan Calla Elisabeth Carlsson samt
Gossen Lars Ludvig Larsson
mot en afgift af 150 Kr per år
för vardera.

{I Nora Stad}

Smidesarbetaren A.G. Andersson.
för en årsafgift af 75 Kr.

[MARG:{Hjon å främmande
platser}]

§161
Upplästes inför Nämnden Kongl
Maj:ts och Rikets Kammarrätts
utslag, hvarigenom Lista Sockens
besvär öfver Länstyrelsens den
29 Maj 1895 fällda utslag, att
sistnämnde Socken förpligtas
ersätta Fors Socken för förre stat-
drängen Johan Nylanders med fa-
milj utgifna lasaretts- och fattig-
vårdskostnader, ogillades.

[Marg:{Joh. Nylander}]

§162
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar, rörande Eskilstuna
Stads Kraf mot Fors Socken
för utgifvet fattigvårdsunderstöd
af 11 Kr. 01 öre för arb. Carl Gustaf
Anderssons familj; som de senare
åren bott vid Johanneberg i Nyfors;
men som ifrågavarande understöd, upp-
kommet genom hustru och barns
intagande å Stadens fattigvårdsinrätt-
ning utan mannens derom framstälda
begäran, enligt hvad som framgår af

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

bemälde handlingar, synes på-
trugadt och obefogadt och således i
strid med gällande fattigvårds-
förordning, så beslöt Nämnden,
att Krafvet skulle bestridas.

[MARG:{C.G. Andersson}
fr. E-a]

§163.
Inför Nämnden upplyste ordf.,
att pigan Emma Christina Eklund,
inställt sig hos honom å handl
Öhmans kontor här i Staden Lörda-
gen sista - 4 Dec. med anhållan
att såsom oförmögen att sig sjelf försörja,
bli öfvertagen af Fors Sockens
fattigvård, enär hon haft tjenst
vid Brödraborg i Nyfors under ett
år, räknadt till 24 sistl October,
hvarjemte hon upplyste, att hon
vore dotter till en statdrängsenka
vid Munkhammar i Tumbo
Socken, hvarifrån hon hit inflyt-
tade hösten 1896 och hade bemälde
hennes anhållan blifvit bifallen,
i det att hon, efter företeende
af läkarebetyg öfver hennes på
grund af långt framskridet
hafvandeskap oförmåga att för
närvarande förvärfva lifvets
nödtorft, blifvit intagen vid Tacktorp,
och beslöt Nämnden, dels gilla
denna åtgärd, dels att fattigvårds-
kostnaderna återsökas af Tumbo
Socken, der Emma Christina
Eklund synes ega försörjnings-
rätt.

[MARG:{Emma. Chr. Eklund
fr. Tumbo}]

§164.
Uppå derom af vederbörande distrikts
ledamot gjord framställning beslöt
Nämnden att det i § 77 till f. smidesarbe

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

taren And. Ev. Berggren från Wester-
marken 38 Beslutade understödet
av fyra Kr. i månaden skulle, om
den understödstagande så önskade
få uttagas qvartals eller halfårsvis, men
i utdelningsboken ändock antecknas
såsom uttaget för hvarje månad.

[MARG:{A.E. Berggren
Westermarken}]

§165
Föredrogs en från sysslomannen
vid härvarande lasarett gjord
skriftlig anhållan, att Fors för-
samlings fattigvårdsStyrelse måtte
betala en bifogad räkning å
trettiofem Kronor för vård af
i § 123 härofvan; och beslöt Nämnden
att bemälde summa skulle
ur Kommunens Kassa utbeta-
las, men uppdrogs derjemte åt fjer-
dingsman C.A. Thorild att råd-
göra med någon jurist, huruvida
skäl förelåge att med utsigt till
framgång, genom rättegång göra Sock-
nens ersättningsanspråk gällande emot
bemälde Klara Bergmans förre hus-
bonde Öltapparen Aug. Andersson, hvilken
nekat betala lasarettskost-
naden i fråga, och skulle de
juridiska Kostnaderna utgå
ur Kommunens medel.

[MARG:{Klara Bergman}]

§166.
Med anledning af en från förestån-
daren vid Tacktorp gjord anhållan
att bli entledigad från sin befatt-
ning den 14 Mars istället för den
24 April nästa år, beslöt Nämnden,
att en sådan anhållan endast i

{1897 11 Dec. i Sockenstugan}

det fall kunde bifallas, om
neml den blifvande, ännu ej
utsedde efterträdaren då ville till-
träda platsen redan den 14 Mars

[MARG:{Föreståndarens
flyttning}]

§167
Beslöts att det någon af årets
sista dagar vid Tacktorp hållna
sedvanliga Nämndens samman-
träde skulle hållas derstädes
utan vidare Kallelse Torsdagen
den 30 dennes Kl 2 em.

[MARG:{Sammanträde vid
Tacktorp}]

§168
Beslöts, att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde


Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph Jonson/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104686.

Personrelationer