Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 10 Juni 1899}

Närvarande: Nämndens ledamöter med
undantag af Herrar Lindhé,
Jonsson och Borgström, med
anmäldt förfall, samt Ko-
rell, hvilken ej hunnit
kallas.

{§78}
För Nämnden företrädde Arbetaren E. W.
Brendt från Flackersta och förmälde att hans
hustru vore behäftad med obotlig sjukdom
samt anhöll att Nämnden ville öfvertaga
vården om henne; och beslöt Nämnden så
vida bifalla hans begäran att tillfällig ef-
tersyn om den sjuka skulle på socknens
bekostnad lemnas.

[MARG: E. W. Brendts hustru]

{§79}
Hedda Matilda Carlsson från Nybyberg,
född 1873, hade med bifogande af läkare-
betyg vändt sig till Nämnden med begäran
om lasarettsvård; då emellertid hennes fäst-
man Muraren C. G. Johansson vore för henne

{I Sockenstugan den 10. Juni 1899}

försörjningsskyldig skulle ansvars-
sedel för henne lemnas mot det att Jo-
hansson lemnade förbindelse att återgälda
eventuella kostnaden, på hvilket vilkor
äfven Johansson, som nu var närvarande,
ingick.

[MARG: Hedda Carlsson]

{§80}
Nämnden beslöt att, utom det åläggan-
de som förut i §68 gifvits Enkan Edla
Johansson i Flacksta, ytterligare förelägga
henne att låta panela och med ljus oljefärg må-
la väggarna såväl i det rum der korf-
ven tillverkas, hvarest golfvet jemväl ol-
jedränkes, som ock i brygghuset, der
korfven kokas, och skulle tiden för detta som för
föregående föreläggande utsträckas till den 15 nästkommande Juli

[MARG: Helsovård:
Edla Johansson]

{§81.}
Herr C. A. Thorild förmälde att Fabrikör
E Åselius nödtorftigt fullgjort sitt erhållna
föreläggande, vid hvilket förhållande Nämn-
den lät bero.

[MARG: Helsovård.
E. Åselius]

{§82.}
Herr S Starck förmälde att Enkan
Anna Pettersson 83 år gammal från Westermarken
27, behöfde intagas vid Tacktorp, hvilket
äfven blef Nämndens beslut.

[MARG: Anna Pettersson
till Tacktorp]

{§83.}
Protokollet justerades genast

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/Sig; Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104678.

Personrelationer