Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1895

Anmärkning

{1895 10 Aug. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter

§74
Inför nämnden företrädde torparen
A. P. Eriksson från Skogstorp i
Thorshälla socken, med förnyad
anhållan, att Fors måtte öfvertaga
försörjningen af hans åldriga Svärmoder
Anna Charlotta Nilsson, omhandlad i
§67 härofvan; efter öfverläggning härom
och sedan vederbörande distriktsledamot
upplyst om sitt besök jemte undersök-
ning i förenämnde Erikssons bostad,
beslöt Nämnden att bemälde gum-
ma skulle intagas vid Tacktorp,
dit Eriksson lofvade på egen be-
kostnad forsla henne och henne
tillhöriga saker, men ålades Eriks-
son tillika att till Fors socken
bidraga med 25 kr. årlig försörjnings-
hjelp, i fall han dertill kunde be-
finnas ega förmåga.

[MARG: {Anna Charl:a
Eriksson fr.
Torhälla s:n}]

§75.
Arbetaren C. J. Jansson från N:o 8,
Haglunds gård, Nyfors, hade hos Nämn-
dens Ordf. gjort anhållan om lasaretts
understöd för sin son Axel Ludvig, som
varit intagen å lasarettet från Mid-
sommartiden till 1 sistl Aug.; och upp-
drogs åt vederbörande distriktsledamot
Herr G. Larsson att hos bemälde Jansson
anställa undersökning, rörande befogen-
heten af understödet i fråga.

[MARG: {C. J. Janson
N:o 8 Nyfors
lasarettshjelp}]

§76
Enkan Anna Charlotta Hedman från
Rosenfors hade hos vederbörande di-

{1895 10 Aug. i Sockenstugan}

striktsledamot Herr J. Jonson anmält
sin önskan om erhållande af under-
stöd från Rothoffska fonden; och beslöt
nämnden efter tagen del af företedde
prest- och läkarebetyg, visande rättig-
het till samt behof af sådant under-
stöd, att af sagde fond tilldela
bemälde Anna Charlotta Hedman
50 kr. årligen att utgå qvartalsvis
med kr. 12,50, som tager sin början
instundande 1:sta October

[MARG: {Anna Charl:a
Hedman,
Rosenfors
Rothoffsk. fond.}]

§77
Nämnden beslöt att enkan
Lotten Holmström från Wegersberg
i Nyfors skulle vid behof af un-
derstöd intagas vid Tacktorp.

[MARG: {Lotten Holm-
ström. Wegers-
berg}]

§78
Med anledning af enkan Johan-
na Helena Berglunds vid Sommarvi-
ken, Nyfors, framstälda begäran om
förhöjd hyreshjelp beslöt nämnden,
att sådan förhöjning ej skulle ega
rum, utan skulle bemälde enka
i så fall istället intagas vid
Tacktorp.

[MARG: {Helena
Berglund.
Sommarviken}]

§79.
Af vederbörande distriktsledamot Herr
C. A. Thorild anmäldes att hustru Anna
Sophia Åkerblom vid Stenbäcken i Nyfors,
som sedan våren 1893 haft obotlig sjuk-
dom lungsot, vore i stort behof af under-
stöd; och beslöt nämnden att nu
strax tilldela henne ett understöd af
fem kronor samt sedan sex kr. i måna-
den att återsökas af Eskilstuna stad,
der hon synes ega hemortsrätt, enär
hennes man sedan åtskilliga år och

{1895 10 Aug. i Sockenstugan}

fortfarande vore intagen å dervarande
fattigvårdsinrättning.

[MARG: {Anna Sofia
Åkerblom
Stenbäcken
5 kr.}]

§80
Föredrogs Kon. Bef.h:des Utslag, hvari-
genom Eskilstuna stad förpliktas er-
sätta Fors socken utgifna fattig-
vårdskostnader för i §44 härofvan om-
handlade flickan Albertina Sofia
Andersson, hvilket utslag skulle
bland kommunens öfriga hand-
lingar förvaras.

[MARG: {Albertina Sofia
Andersson E-a
Utslag}]

§81
Upplästes Kon. Befallnings-
hafvandes utslag, hvarigenom
Klosters socken ålagts ersätta
Fors församling till f. Soldaten
C. Bergman i Nyfors utgifvet
tillfälligt fattigunderstöd, skolande
utslaget läggas till kommunens öf-
riga handlingar.

[MARG: {f. Soldat C Berg-
man
Utslag}]

§82.
Nämnden uppdrog åt Herrar C. A. Thorild
S. Starck och C. Fahlborg att företaga
s. k. eftersyn hos slagtare A. Carlsson vid
Lundby o G. Olsson vid Björkvik för att utröna,
huruvida dessa vidtagit de åtgärder i
helsovårdshänseende, som Nämnden vid se-
naste helsovårdssyn sistl juli månad vid
vite dem förelagt.

[MARG: {Helsovård}]

§83.
Beslöts att detta protokoll skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104670.

Personrelationer