Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juni 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid helso-
vårdssyn inom Fors socken
den 1. Juni 1899.

Närvarande: Undertecknad jemte
Herrar C. A. Thorild, C. A. Borg-
ström och J. E. K. Widlund
samt, beordrad af Helsovårds-
nämnden i Eskilstuna, Till-
syningsmannen derstädes
G. G. Carlsson.

{§1.}
Å den af Handlanden E. Åselius i Eskil-
tuna arrenderade del af Gredby hemman
fanns å en ega i närheten af stadens Epidemiska sjuk-
hus upplagd en större latrinhög till största
delen obetäckt; som platsen, förutom sin
närhet till sjukhuset, äfven är belägen i
stadens omedelbara grannskap beslöts före-
slå Kommunalnämnden att ålägga Hand-
landen Åselius att täcka omnämnde
latrinhög med jord samt förbjuda honom
att å samma ega under sommaren göra
något vidare upplag af latrin.

{§2.}
Vid Gredby gård, tillhörig ofvannämnde
E. Åselius, befunnos afträdena belägna
tätt intill Stadens Tullgata samt med

{Helsovårdssyn den 1. Juni 1899.}

gödselgropar lägre än markens nivå
hvilka förhållanden skulle till Nämn-
den, för vidare åtgärd, anmälas.

{§3.}
Vid Stålfors, tillhörig Fabrikör L. F.
Ståhlberg befanns i ett afträde kärlen
stående på marken; föreslås åläggande
för egaren att skaffa tätt underlag till
kärlen.

{§4.}
Vid Skjulsta hos Handlanden Hj.
Ahlström fanns ett svinhus samman-
bygdt med ett boningshus; som detta
förhållande vid vissa tillfällen kun-
de vara helsovådligt beslöts att an-
mäla saken för nämnden

{§5.}
Vid Enkan Edla Johanssons slagteri
och korffabrik i Flacksta påträffades
i det rum korftillverkningen vid till-
fället pågick en större tunna inne-
hållande skämdt kött odugligt till
menniskoföda och enligt egarinnans
förklaring afsedt till svinmat, hvil-
ket tillika med ett kar dylikt kött,
påträffadt i en källare under bo-
ningshuset, utfördes och oskadlig-
gjordes genom begjutning med foto-
gén. I Slagteriet voro väggarna vis-
serligen strukna med röd oljefärg
men ganska smutsiga och med så
korta krokar att köttet vid upphäng-
ningen måste stöda mot väggen. I
brygghuset funnos två pannmurar, bå-
da innehållande flytande illaluktan-
de ämnen, samt en massa kärl
alltsammans orengjordt; golfvet, af

{Helsovårdssyn den 1. Juni}

bräder, synbarligen ej rengjordt på lång
tid, samt väggarna af ohyflade brä-
der.

Efter det ofvannämnda köttet, till-
sammans cirka 200 kg., oskadliggjorts
förelades Enkan Edla Johansson att
senast den 5 dennes hafva sina för
slagt, korftillverkning och förvaring
använda lokaler, kärl och pann-
murar väl rengjorda; och då korf-
tillverkningen syntes skötas på ett
mycket otillfredsställande sätt, skulle
förhållandet för Nämnden anmälas,
hvarvid särskildt beträffande slagteriet
skulle framhållas, att väggarna borde
skrapas, rengöras och strykas med ljus
oljefärg samt krokarna för köttets
upphängning förlängas.

{§6.}
Vid lägenheten Carlsborg å Lundby, till-
hörig arbetaren Carl B. Svedin, fanns
ett afträde omgifvet af sop- och skräphögar samt med öppen gödselgrop syn-
barligen till men för närboende grannar;
föreslås att Nämnden ålägger Svedin att
först och främst göra rent under och
omkring afträdet, fylla gödselgropen med
jord samt derefter anskaffa kärl med tätt
underlag till afträdet.

{§7.}
Vid Lundbystugan, tillhörig Skomakaren
P. J. V. Löfgren rådde samma förhållande som
hos i nästföregående § omnämnde Svedin
och ålades Löfgren, som sjelf var närvarande,
att iakttaga hvad ofvan föreslagits angående Svedin.

{§8.}
Vid lägenheten Gredbylund, tillhörig Sme-
den C. W. Hjerpe, fanns ett afträde med

{Helsovårdssyn den 1. Juni.}

öppen gödselgrop mot och på cirka fem
meters afstånd från allmänna landsvä-
gen; förhållandet skulle för Nämnden an-
mälas.

{§9.}
Socknens öfriga slagterier besigtigades
och hade egarne ställt sig Nämndens ti-
digare gifna förelägganden till nog-
grann efterrättelse.

Som ofvan
/H. Persson/

/J. E. Widlund/
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104663.

Personrelationer