Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Fors Socken samman-
träde i Sockenstugan den 1 Au-
gusti 1876.

Närvarande:
Ordföranden Herr C. Bergstedt
vice Ordföranden G. A. Svedin
P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
Anders Andersson i Faskunge
A. F. Eriksson i Flacksta
C. Lundberg å Lagersberg.

{§ 1.}
För att uppgöra och aflemna uppgifter till jordbruksstatistiken
utsågs P. G. Andersson i Kohlsta, hvilken åtog sig detta uppdrag,
för hvilket han skulle erhålla i ersättning 10 Kronor.

{§ 2.}
Föredrogs K B:des i Nyköpings Län 5 Utslag af den 23 sistlidne Juni
N:o 18 angående pigan Cathrina Persdotter, N:o 17 angående Per Olssons
Enka Cathrina Persdotter, N:o 28 angående Lars Larssons enka, N:o 22
angående Smeden C. R. Holmströms enka och barn och 21 angående
enkan Brita Maja Jäderfors, hvilka personer förklarats icke
kunna af Eskilstuna Stad till fattigvård emottagas; och stannade
Nämnden i det beslut att dessa Utslag skulle i Kongl. Kammar-
Rätten öfverklagas; och åtog sig ordföranden söka skaffa juri-
diskt ombud härför, hvarför kostnaden skulle af kommunens medel
godtgöras.

{§ 3.}
Aflidne arbetaren Hallqvists enka anhöll om understöd för sig
och sina 3 barn; Nämnden beslöt att tillsvidare tilldela henne ett månad-
ligt understöd från denna dag med 2 Kronor.

{§ 4}
Nämnden beslöt att uppgöra förslag att försälja fattighuset
i staden samt att på lämpligt ställe inom socknen
uppföra ett nytt större fattighus; och skulle detta förslag
sedan underställas Kommunalstämmans pröfning

Samma dag uppläst och godkändt
/C; Bergstedt:/
/A. Svedin./
/A, G, Anderson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104660.

Personrelationer