Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1888

Anmärkning

{1888 den 1 Augusti}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar S. Persson, F. Persson, O. Eriksson,
C.H. Bergstedt, A.P. Andersson, A.G. Anders-
son, C.O. Jonsson och C.G. Pettersson.

§104.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan
des i Kronobergs län utslag, hvarigenom Söder-
Ljunga Socken i nämnda län blifvit ålagd ersätta
kostnaden för enkan Brita Kristina Perssons å
Westermarken N:o 31 vård och underhåll, och be-
slöts att detta utslag skall bland kommunens
handlingar till framtida kännedom förvaras.

[MARG:{Söder Ljunga
i Kronobergs län}]

§105.
Föredrogs för påminnels afgifvande handlingar-
ne rörande återbekommande af ett belopp af
Tjugofem Kronor, som lemnats dels såsom begraf-
ningshjelp och dels som understöd till aflidne
Gelbgjutaren Johan Verner Lagerquists efterlemnade
familj; och beslöt nämnden att af förestående belopp
skola 11 Kronor 50 öre anses utgöra begrafningshjelp
och återsökas af Eskilstuna Stad, och återstående
14 Kronor 50 öre afföras ur Kommunens Kassa

[MARG:{J.V. Lagerquist}]

§106.
Nämnden gillade utbetalandet af tillfälligt
understöd till Hedda Sofia Andersson i Marie
lund under hennes sjukdom samt äfven för
läkemedel; och skola dessa utgifter debiteras
Eskilstuna Stad, hvilken Kommun Hedda Sofia
Andersson i fattigvårdshänseende tillhör

[MARG:{Hedda Sofia Andersson}]

§107.
Anmäldes att Skogvaktaren Carl Fredrik
Eriksson vid Åsby erhållit ett arf af något

{1888 den 1 Augusti}

mer än 400 Kronor; i anledning häraf beslöt nämn
den, att det till honom utgående understöd skall in-
dragas, samt att hans förmyndare i stället må lemna
honom understöd.

[Marg:{C.F. Eriksson}]

§108.
Beslöts att detta protokoll skall justeras i Socken
Stugan Lördagen den 4 dennes kl. 10 f.m. af Herrar
C.O Jonsson och S. Persson.

[MARG:{C.F Eriksson}]

Som ofvan

/A.Svedin/

Den 4 Augusti justeradt och godkändt.

/C.O Jonsson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 augusti 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104659.

Personrelationer