Beskrivning till karta över Eskilstuna kanal, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1854

Objekttyp

Titel

Beskrivning till karta över Eskilstuna kanal, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1854

Anmärkning

{Afskrift}

Beskrifning till Kartan öfver Området
för Eskilstuna Canal, afmätt och ut-
räknadt åren 1854 & 1855

Nummer

Kartan {Af Warnängen} Tunl: kappl: Rd Skilling
1. Herr Kyrkoherde Lindh 16,2
2. Fru Tjulander 5 -
3. Herr Rådman Collijn 7,7
4. Herr Ingeniör Söderberg 1, 7 4
5. Herr Handlanden Sundholm 7 5
6. Herr Skomakaren Dahlström 5,5
7. Fru Tjulander 1 6,6.
8. Borgmästares Löningsjord 17.3
9 Herr Borgmästar Levin 20 0
10 Herr Rådman Arfström 4,0

{Af Hallspångagärdet}
11. Herr Borgmästar Levin 14,2
12 Herr Fabrikör Stenholm 14 8
13 a Ericssons Enkas Åker 2,2
13 b Ericssons Enkas Ängstäppa med linda 6,8
14,a Herr Rådman Arfströms Åker 1 17,0
14,b Herr Rådman Arfströms Linda 4,8
15 Enkefru C Dahlström 3,8
16 Enkan Julander en Ängstäppa 6,7
17 Herr Ingeneur Söderberg en Ängstäppa 10,8

{Af Myran}
18 Ängsvaktarens Löningsjord 2,0
19 Borgmästarens Löningsjord 11 5
20 Enkefru C Dahlström 26 3
21 Herr Borgmästar Levin 2 5
22 Herr Pastor Stenberg och Mählbergs arfvingar 13,8
23 Skeppar Ståhles arfvingar 5 5
24 Herr Rådman Arfström 7,7
25 Herr Kyrkoherden Lindh 1,2
26 Enkan Brandtig 0 7
27 Herr Ingeneur Söderberg 2 9
28 Herr Rådman Arfström 2,3
29 Herr Pastor Stenberg 0,3
30 Herr Ingeneur Söderberg En ängstäppa 10,0
31 Herr Pastor Stenberg En ängstäppa 4 3
32 Herr Ingeniör Söderberg En ängstäppa 10,2

{Af Säbygärdet}
33 Herr Handlanden Sundholm 12 1
34 Herr Pastor Stenberg 2 0 2
35 Herr A Wibell 7 0
36 Liljeblad 11.4

{Af Snäckängen}
37 Skomakar Wallin i Wallby S:n 4,1
38 a Herr Ingeneur Söderberg äng 2 8
38 b Herr Ingeneur Söderberg backe 2 5
39 a Herr Ingeneur Söderberg äng 14 8
39 b Herr Ingeneur Söderberg backe 2,2
40 Herr Rådman Ruht och Enkan Bodström 1 13 0
41 Herr Ingeneur Söderberg 1 16 4
42 Fru Ehrlin 1 12 8
43 Fru Tjulander 1 20 3
44 Ericsson Enka 0 5
45 Skeppar Ståhles arfvingar 0,3
46 Wiggeby Äng 1 17 5
47 Alla Backar i Hallspånga Gärdet 1 6,0
48 Alla Backar i Säbygärdet med vägen 3 10 4
49 En del Backmark utom Område och Åker för bygg-
nadsplats närmast Snäckängen 2 11 0
{Summa 29 28 8}

{Sammandrag}
Åker 5 18 7
Ängsmark och Lindor 17 10 0
Backar 7 0 1
{Summa 29, 28,8}

Efter det att all mark inom området blifvit uppmätt och
hvarje härofvan särskildt beskrifne Lott i enlighet med 1812
års karta öfver Thorshälla Stads Östra ägor blifvit inom
samma område utsatt, är uträkningen verkstäld, Betygar

Eskilstuna den 10 September 1855
/Fr Mossberg/
Andre Landtmätare

Lika Lydande med Originialet betygar
/C,G, Scheler/


Till Kongl Maj:ts och Rikets
Höglofl: Kammar Rätt!

Öfver de af Pröfnings Commi
teen i Nyköping beslutade förändringar
i afseende på dels nedsatt taxering för fas-
tighet och inkomst af rörelse för Eskils
tuna Canalbolag hvars Canal och Sluss-
verk äro belägne på Thorshälla Stads
område, dels och att pröfnings Commi
teén beslutat att Bevillningen för inkomst
af rörelse skall bolaget i Eskilstuna stad
påföras, föranleder Thorshälla Stad att
genom dess fullmäktige hos Kongl Kam
mar Rätten vördsamt anföra följande
besvär.

Af här fogade afskrift af Pröfnings Commiteens protokoll
af den
16 October 1863. täckes Kongl Kammar-
Rätten inhämta, att bevillning för Cana
lens fastighetsvärde blifvit nedsatt från
62,714. till 2000.Rd:r,[riksdaler] och får Fullmäktige
härvid upplysa att på grund af den från
Canalbolaget förledet år ingifna upp
gift om behållning af rörelse uppgick
densamma till ett belopp af 3763 Rd:r R:mt[riksmynt]
och blef då of bevillningsberedningen och
taxerings Commiteén ansedt att Canal om-
rådet med slussverk och åbyggnader borde
taxeras till det belopp som motsvarade
Capitalet till den inkomst bolaget upp-
gaf, beräknadt efter 6 % eller 16, 2/3 gånger
årets inkomst, och hvaröfver Bolaget då icke an-
förde några besvär men deremot för detta år vägrade
att inlemna infordrad uppgift så blef förra årets upp-
gift lagd till grund för detta års taxe-
ring.

Skulle nu ifrågavarande taxerings
grund för Fastigheten vara för hög eller
eljest hvila på origtig grund, så hem-
ställes likväl huruvida icke bolaget
rättvisligen borde taxeras för det wärde
som för jorden till Canalen blifwit betalt
samt derjemte för de å Canalområdet nu
uppförde åbyggnader efter brandförsäkrings
värdet, och vill det synas som pröfnings
Commitéen saknadt uppgifter om sistnämn-
de värde ty i motsatt fall torde man
med skäl kunnat vänta att Com-
miteén stäldt sig till efterrättelse 4.§
Bevillnings stadgan jemnförd med 4 §:
4, mon: Kongl, Instrucktion för nämnde
stadga.

ty åbyggnaderne på Canalområdet
äro enligt här fogadt bevis från ordfö-
randen i Brandstods Commiteen försäk
rade till ett wärde of 7850 Rd:r R:mt

Jordområdet som blifvit inköpt af
Canal Bolaget utgör enligt Landtmäta
ren Fr Mossberg här i original foga-
de uträkning 29.Tld, 28,8 kp:l:d [tunnland kappland] som blif-
vit betald med 13,019 Rd:r 21 skilling B:co,vär-
det of jord och åbyggnader tillsammans
efter denna beräkningsgrund skulle med 50 %
afdrag för expropriation då utgöra 20,869.
Rd:r 44 öre R:mt, och hemställes huru vi
da icke åtminstone detta belopp bor-
de tillämpas hälst något ofseende tor-
de böra fästas vid den omständigheten
att Canalbolaget af staten erhållit ett
stats bidrag till Canalbyggnaden med
150,000 Rd:r R:mt.

Då nu Thorshälla stad enligt här
fogadt bevis från Fabriks Handt-
verks och Handelsföreningens ordföran
de icke har mer än 20, näringsidkan
de och dess öfrige innevånare nästan
uteslutande består af Jordbrukare
hvars antal således är mer än dubbelt
större, då Jordbruket utgör stadens
hufvud-näring, så täckes Kongl Kam-
marRätten finna hvilken känbar för
lust för samhället skulle uppkomma
i afseende på Communal utskylder till
staden, som här utgöres till viss andel
för hvarje T:l:d efter dess värde eller hvil
ken skulle anses skyldig betala den brist
som skulle uppkomma i Communal inkoms-
ter för berörde egendom, och då stadsjor
den är anslagen till stadens underhåll så
skulle pröfnings Commiteens åtgärd i det
ta afseende medföra samma verkan som
om Kongl: Maj:ts och kronan återtoge en
viss del af den förunnade Stadsjorden.
Beträffande Pröfnings Commiteens beslut
att bevillning af Bolagets inkomst skall
påföras i Eskilstuna stad, som inhäm
tas af Prövnings Commiteens vidfogande pro
tokoll så synes härvid ett vesändtligt miss
tag vara begånget i strid emot 9 § nu
gällande Bevillningsstadga enär Bolagets
rörelse icke allenast {förnämligast} utan
{uteslutande} drifves vid slussverket, som
jemte hela den nygräfda Canalen är be-
lägen på Thorshälla stads område med
undantag af omkring 1 T:l:d som inköpts
från den vid Canalens norra ände till-
gränsände Wallby socken i Öster Rekarne
Härad; Och om än uppbörden för Canal afgif
ter skulle hållas i Eskilstuna, hvilket icke
nu är händelsen, så borde väl icke en så
dan omständighet tydas så, att rörelsen vo-
re flyttad, då afgifterne uppkomma i och
för den å Thorshälla område belägna Canal
och slussverk.

Då nu denna oriktiga förflyttning af
inkomst bevillning för Thorshälla stad med
för samma olägenhet som för den ovanligt
låga beskattningen af Fastigheten nemligen
att ingripa uti och minska stadens Communal
inkomster så få fullmäktige härmed wördsamt
anhålla det Kongl: Kammar Rätten täckes
taga Pröfnings Commiteens nu öfverklagade
åtgärd i öfvervägande och dervid göra den
ändring som i båda dessa delar i afseende
på taxering af Eskilstuna Canal Bolag
för fastighet och inkomst af rörelse blifvit
föreslagen och må jemväl anmärkas
Pröfnings Commitééns förfarande att
låta SlussInspecktören Haglund för sin rörel
se såsom tjensteman vid slussverket här taxe
ras och förflytta Bolagets taxering till Es-
kilstuna för en inkomst som på ett och
samma ställe uppkommer. för att medde-
la närmare upplysning fogas härjemte Tran-
sumt af Bevillnings Beredningens och taxe
rings Commiteens Protokoller samt afskrift
af Bolagets klagoskrift till Taxerings Com
miteén af hvilken sednare handling inhäm
tas att Canalbolagets klagomål till Taxe-
rings Commiteen den uppgifne sum-
man för inköpt Jordområde 8679 Rd:r 30 öre
är för låg och oricktigt uppgifven, då af här
tillgängliga handlingar af Rådman P. Th.
Sundholms här fogade intyg styrkes att samma
mark 29 Tunnland, 8,8 kpl:d kostade 13,019,
Rd:r 21 skilling B:co hvarifrån, som förut är nämndt,
afgår 50 % för expropriation så återstår såsom
rätta wärdet samma summa i R:mt och
då till denna lägges det här ofvan om
nämnde brandförsäkrings värde 7850.
så uppkommer ett totalvärde för fas-
tigheterne stort 20,869 Rd:r 44 öre R:mt utan
att taga i beräkning det ökade värde som
uppkommer genom slussbyggnaden-

Slutligen få fullmäktige vördsamt yrka
att då Thorshälla Stad tillskyndas en oskyl-
dig förlust i påräknade Communal in
komster i händelse Pröfnings Commité
ens åtgärd skulle göra sig gällande, sam
ma Commitees beslut måtte upphäfvas
och taxerings Commiteens beslut göras gäl
lande såväl i afseende på fastighetens värde
som inkomst af rörelse den samma måt-
te jemlikt 9 § nu gällande Bevillningsstad
ga här och icke i Eskilstuna få påföras
till det belopp som grundar sig på den
först omnämnde af Bolaget hit ingifne
uppgift att inkomsten för år 1862 utgjorde
3763 Rd:r R:mt- Bevis öfver delfående och
pröfnings Commiteens beslut fogas härjemte

Justeradt och
Rätteligen utdragit betygar
/Joh, Thermaenius/


Protokoll hållit
med Stadsfullmäktige
den 2 dec, 1867,

På Stadsfullmäktiges
vägnar
/Joh, Thermaenius/

Handlingarne afsändes
den 7/12 1863.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Beskrivning till karta över Eskilstuna kanal, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1854,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104658.